ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН   „ЮЖЕН“

4004 Пловдив, ул. „Македония“ 73А, тел. 276-110; факс 67-41-30; E-mail: kmet_south@abv.bg

 

Изх. № 19Ю-ОП-253 /8/ 26.07.2019 г.

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.118

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/попадащ в кв.18-нов по „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“

с устройствени зони район „Южен“,

бивш кв.8 по ЮИЗ ІІІ част гр.Пловдив/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за част от кв.18  по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив, бивш кв.8 по плана на ЮИЗ-ІІІ част, гр. Пловдив, като:

  • от УПИ V-производство и складове се образува нов УПИ с привеждане към проектен идентификатор с промяна на предназначението, а именно

УПИ V-536.1795 – производство, обществено-обслужващи дейности и складове;

  • променя се частично западната улична регулационна линия, като същата минава по контура на съществуваща сграда с идентификатор 56784.536.933.1,

одобрен със Заповед №19 ОА-1758/18.07.2019 г. на Кмета на Община Пловдив.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд–гр. Пловдив, чрез район  „Южен“ – Община Пловдив.

Проектът е изложен в район  „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73А, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа  и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

 

Гл. спец. „Преписки“:  М. Ставрева