ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив  4004,  ул.  „Македония“ № 73А, тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30

 

З А П О В Е Д

 № 19Ю – РОА – 445

Пловдив, 18.07.2019 г.

        На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лица на адрес в гр. Пловдив – район „Южен“, по подадено заявление с вх. № 19Ю-П-3774/ 15.07.2019 г., в следния състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Ива Кирова – Старши юрисконсулт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
  4. Тонка Григорова – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  5. Георги Димитров – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ         /п/      

Кмет на район „Южен“

Съгласувал:

Елена Абрашева                   /п/

Главен юрисконсулт

Изготвил:

Нина Аврамова                     /п/

Началник отдел ГРАО