ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А, тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30

 

Изх. №  19Ю-П-3729/ 11.07.2019г.

ДО

АНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

УЛ. „ПЕТЪР СТОЕВ“ № 107, ЕТ.4, АП.15

ГР.ПЛОВДИВ 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 19Ю – РОА – 325/ 10.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, с която се прекратява действието и отнема Разрешение за поставяне № 510732/ 15.07.2015 г. на преместваем обект № ХБС 052 01 14 – за местодомуване на леко МПС, находящ се в кв. 53, по плана на ЖК „Христо Ботев“ – север,  гр. Пловдив, съгласно одобрена схема № 052 01 с Протокол № 16 от 16.08.2012 г., от Гл. архитект на район „Южен“, издадено от Кмета на район „Южен“ за срок от 01.08.2015 г. до 31.07.2020 г.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А, ет.2, стая 26, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, от 11.07.2019г. до 25.07.2019г. включително.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в 14 – /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването ѝ,  чрез административния орган – Район „Южен“ – Община Пловдив. След изтичане на 14 /четиринадесет/ – дневния срок, считано от деня, следващ деня на съобщаването ѝ, заповедта влиза в сила.

Заповед   № 19Ю – РОА – 325/ 10.06.2019г. на Кмета на район „Южен“  се счита за връчена на 11.07.2019г., като 14- дневния срок за обжалването ѝ започва да тече от 12.07.2019г.

След изтичане на срока за обжалване (25.07.2019 г. включително) Заповед № 19Ю – РОА – 325/10.06.2019 г.  на Кмета на район „Южен“ влиза в законна сила и подлежи на изпълнение.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ   /п/

Кмет на Район „Южен“