ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН  „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул.  „Македония“ № 73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

ОДОБРЯВАМ: /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

                                                                   ПРОТОКОЛ

Днес, 08.07.2019г. /осми юли две хиляди и деветнадесета година/, в 13.30 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-357/17.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18-02, с обхват на зоната между: ул. „Софлу“ № 24, 26 и 28 (блок 1323) и ул. „Лазар Маринчешки“ № 1, в следния състав:

За председател: Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

Членове:

1.Нина Аврамова –Началник отдел ГРАО;

2.арх. Сашка Христова- Мл. експерт „Архитектура и благоустройство“;

3.Димитрийка Телчарова – Гл. специалист КРВП;

4.инж. Стела Събева- Гл. инспектор СД;

5.инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;

6.инж. Петя Караджова – Стоянова – Ст. експерт ГР;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 18.06.2019 г. до 28.06.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 7 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

       1.За място № 1 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

 • Заявление с вх. №19Ю-П-3299/18.06.2019г. от Спас Спасов Войнов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Спас Спасов Войнов  /Заявление с вх. №19Ю-П-3299/18.06.2019г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3399/21.06.2019г. от Кирил Борисов Кирчев;

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Кирил Борисов Кирчев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3399/21.06.2019г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3326/19.06.2019г. от Стойчо Анастанасов Стоев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стойчо Анастанасов Стоев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3326/19.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3450/25.06.2019г. от Димитър Бориславов Малчев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Бориславов Малчев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3450/25.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

       5.За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

 • Заявление с вх. № 19Ю-П-3473/26.06.2019 г. от Петър Ангелов Петров;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Петър Ангелов Петров /Заявление с вх. № 19Ю-П-3473/26.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-3305/18.06.2019г. от Мартин Трифонов Налбантов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Мартин Трифонов Налбантов  /Заявление с вх. № 19Ю-П-3305/18.06.2019г./  –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3298/18.06.2019г. от Божидар Димитров Калинов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Божидар Димитров Калинов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3298/18.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

 ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две / години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-357/17.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

Спас Спасов Войнов /Заявление с вх. №19Ю-П-3299/18.06.2019г./                         за място № 1;

Кирил Борисов Кирчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3399/21.06.2019г. /                 за място № 2;

Стойчо Анастанасов Стоев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3326/19.06.2019г. /               за място № 3;

Димитър Бориславов Малчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3450/25.06.2019г. /  за място № 4;

Петър Ангелов Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-3473/26.06.2019 г. /               за място № 20;

Мартин Трифонов Налбантов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3305/18.06.2019г. /              за място № 22;

Божидар Димитров Калинов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3298/18.06.2019г. /              за място № 23;                

КОМИСИЯ: 

За Председател: /п/   

/ Елена Абрашева / 

Членове:

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова /

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

5. /п/

/ инж. Мая Ташева /

6. /п/

/ инж. Петя Караджова – Стоянова /