ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН  „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул.  „Македония“ № 73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg 

ОДОБРЯВАМ: /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/ 

                                                                     ПРОТОКОЛ

Днес, 08.07.2019г. /осми юли две хиляди и деветнадесета година/, в 14.30 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-359/17.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-37-02, с обхват на зоната между: ул. „Пере Тошев“ № 36, 38, 40, 42 и 44, в следния състав:

За председател: Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

Членове:

1. Нина Аврамова –Началник отдел ГРАО;

2.арх. Сашка Христова- Мл. експерт „Архитектура и благоустройство“;

3.Димитрийка Телчарова – Гл. специалист КРВП;

4.инж. Стела Събева- Гл. инспектор СД;

5.инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;

6.инж. Петя Караджова – Стоянова – Ст. експерт ГР;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 18.06.2019г. до 28.06.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 6 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

      1.За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

 • Заявление с вх. №19Ю-П-3322/19.06.2019г. от Венцислав Антимов Капитанов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Венцислав Антимов Капитанов /Заявление с вх. №19Ю-П-3322/19.06.2019г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3366/20.06.2019г. от Димитър Георгиев Христев;

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Георгиев Христев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3366/20.06.2019г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3378/20.06.2019г. от Иван Цветков Сакутов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Цветков Сакутов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3378/20.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1.  За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3397/21.06.2019г. от Иван Цвятков Ненчев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Цвятков Ненчев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3397/21.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

     5.За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

 • Заявление с вх. № 19Ю-П-3413/24.06.2019 г. от Катерина Атанасова Тупарева;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Катерина Атанасова Тупарева /Заявление с вх. № 19Ю-П-3413/24.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-3426/24.06.2019г. от Никола Демирев Чанков;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Никола Демирев Чанков /Заявление с вх. № 19Ю-П-3426/24.06.2019г./  –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

 ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две / години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-359/17.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

Венцислав Антимов Капитанов / Заявление с вх. №19Ю-П-3322/19.06.2019г./  за място № 9;

Димитър Георгиев Христев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3366/20.06.2019г. /       за място № 10;

Иван Цветков Сакутов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3378/20.06.2019г. /                 за място № 11;

Иван Цвятков Ненчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3397/21.06.2019г. / за място № 12;

Катерина Атанасова Тупарева / Заявление с вх. № 19Ю-П-3413/24.06.2019 г. /  за място № 13;

Никола Демирев Чанков / Заявление с вх. № 19Ю-П-3426/24.06.2019г. /            за място № 21;                

КОМИСИЯ:

За Председател: /п/   

/ Елена Абрашева /

Членове:

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова /

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /

 1. /п/

/ инж. Петя Караджова – Стоянова /