ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН  „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ № 73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg 

ОДОБРЯВАМ: /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

                                                                   ПРОТОКОЛ

Днес, 08.07.2019г. /осми юли две хиляди и деветнадесета година/, в 15.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-358/17.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСС-10-04, с обхват на зоната между: ул. „Иван Гарванов“ № 4 и 6,  ул. „Даме Груев“ № 46, 48, 50, 52 и 54, в следния състав:

За председател: Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт; 

Членове:

1. Нина Аврамова –Началник отдел ГРАО;

2.арх. Сашка Христова- Мл. експерт „Архитектура и благоустройство“;

3.Димитрийка Телчарова – Гл. специалист КРВП;

4.инж. Стела Събева- Гл. инспектор СД;

5.инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;

6.инж. Петя Караджова – Стоянова – Ст. експерт ГР;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 18.06.2019 г. до 28.06.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 16 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

      1.За място № 1 по одобрената план – схема е  постъпило 1 /едно / заявление:

 • Заявление с вх. №19Ю-П-3376/20.06.2019г. от Димитър Иванов Иванов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Иванов Иванов /Заявление с вх. №19Ю-П-3376/20.06.2019г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3391/21.06.2019г. от Мария Запрянова Додникова

Мария Запрянова Додникова /Заявление с вх. № 19Ю-П-3391/21.06.2019г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3390/21.06.2019г. от Славей Димитров Митев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Славей Димитров Митев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3390/21.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1.  За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3431/24.06.2019г. от Веселин Стефанов Ангелов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Веселин Стефанов Ангелов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3431/24.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

      5.За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

 • Заявление с вх. № 19Ю-П-3485/27.06.2019 г. от Грозданка Иванова Делчева;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Грозданка Иванова Делчева /Заявление с вх. № 19Ю-П-3485/27.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-3481/26.06.2019г. от Костадинка Петрова Христева – Венкова;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Костадинка Петрова Христева – Венкова /Заявление с вх. № 19Ю-П-3481/26.06.2019г./  –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 7 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3477/26.06.2019г. от Димо Станев Димов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димо Станев Димов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3477/26.06.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 8 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3476/26.06.2019 г. от Емил Никифоров Иванов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Емил Никифоров Иванов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3476/26.06.2019 г./   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3342/19.06.2019 г. от Атанас Христов Георгиев;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Атанас Христов Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3342/19.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3306/18.06.2019 г. от Христо Атанасов Николов;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Атанасов Николов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3306/18.06.2019 г./   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3357/20.06.2019 г.  от Десислава Минкова Михайлова;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Десислава Минкова Михайлова /Заявление с вх. № 19Ю-П-3357/20.06.2019 г. /     –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3458/25.06.2019 г. от Борислав Димитров Тодоров;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Борислав Димитров Тодоров /Заявление с вх. № 19Ю-П-3458/25.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3307/18.06.2019 г. от Иван Тенчев Трифонов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Тенчев Трифонов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3307/18.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–         Заявление с вх. № 19Ю-П-3475/26.06.2019 г. от Михаил Димитров Панайотов;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Михаил Димитров Панайотов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3475/26.06.2019 г./     –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–       Заявление с вх. № 19Ю-П-3501/27.06.2019 г. от Илия Николов Петров;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Илия Николов Петров /Заявление с вх. № 19Ю-П-3501/27.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–         Заявление с вх. № 19Ю-П-3402/21.06.2019 г. от Виолина Атанасова Буткова;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Виолина Атанасова Буткова /Заявление с вх. № 19Ю-П-3402/21.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

 ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две / години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-358/17.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

Димитър Иванов Иванов /Заявление с вх. №19Ю-П-3376/20.06.2019г /                      за място № 1;

Мария Запрянова Додникова / Заявление с вх. № 19Ю-П-3391/21.06.2019г. /    за място № 2;

Славей Димитров Митев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3390/21.06.2019г. /                    за място № 3;

Веселин Стефанов Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3431/24.06.2019г. /      за място № 4;

Грозданка Иванова Делчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-3485/27.06.2019 г. /        за място № 5;

Костадинка Петрова Христева – Венкова / Заявление с вх. № 19Ю-П-3481/26.06.2019г. за място № 6;

Димо Станев Димов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3477/26.06.2019г. /                             за място № 7;

Емил Никифоров Иванов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3476/26.06.2019 г. /                    за място № 8;

Атанас Христов Георгиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3342/19.06.2019 г. /        за място № 9;

Христо Атанасов Николов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3306/18.06.2019 г. /    за място № 13;

Десислава Минкова Михайлова / Заявление с вх. № 19Ю-П-3357/20.06.2019 г. /    за място № 17;

Борислав Димитров Тодоров / Заявление с вх. № 19Ю-П-3458/25.06.2019 г. /      за място № 18;

Иван Тенчев Трифонов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3307/18.06.2019 г. / за място № 19;

Михаил Димитров Панайотов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3475/26.06.2019 г. / за място № 20;

Илия Николов Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-3501/27.06.2019 г. /                за място № 21;

Виолина Атанасова Буткова / Заявление с вх. № 19Ю-П-3402/21.06.2019 г. / за място № 22;        

КОМИСИЯ: 

За Председател: /п/   

/ Елена Абрашева / 

Членове:

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова /

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

5. /п/

/ инж. Мая Ташева /

6. /п/

/ инж. Петя Караджова – Стоянова /