ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН  „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул.  „Македония“ № 73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg 

ОДОБРЯВАМ: /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

                                                                   ПРОТОКОЛ

Днес, 08.07.2019 г. /осми юли две хиляди и деветнадесета година/, в 11.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-354/17.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-170-04, с обхват на зоната между: ул. „Братя Бъкстон“ № 133, 135, 137, 139 и 141, в следния състав:

За председател: Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

Членове:

1. Нина Аврамова –Началник отдел ГРАО;

2.арх. Сашка Христова- Мл. експерт „Архитектура и благоустройство“;

3.Димитрийка Телчарова – Гл. специалист КРВП;

4.инж. Стела Събева- Гл. инспектор СД;

5. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;

6. инж. Петя Караджова – Стоянова – Ст. експерт ГР;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 18.06.2019 г. до 28.06.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 10 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

     1.За място № 1 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

 • Заявление с вх. №19Ю-П-3508/27.06.2019г. от Стоян Костадинов Николов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоян Костадинов Николов /Заявление с вх. №19Ю-П-3508/27.06.2019г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3464/26.06.2019г. от Христо Тодоров Трифонов;

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Христо Тодоров Трифонов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3464/26.06.2019г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3396/21.06.2019г. от Румен Дяков Чакъров;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Румен Дяков Чакъров /Заявление с вх. № 19Ю-П-3396/21.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3416/24.06.2019г. от Живко Стоянов Георгиев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Живко Стоянов Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3416/24.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

      5.За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-3313/19.06.2019 г. от Теньо Господинов Тонев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Теньо Господинов Тонев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3313/19.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–       Заявление с вх. № 19Ю-П-3442/25.06.2019 г. от Ясен Янчев Христозов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Ясен Янчев Христозов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3442/25.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3421/24.06.2019г. от Борис Недялков Димчев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Борис Недялков Димчев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3421/24.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3301/18.06.2019 г. от Стоян Досев Стоянов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоян Досев Стоянов  /Заявление с вх. № 19Ю-П-3301/18.06.2019 г./   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3312/19.06.2019 г. от Румен Ангелов Манолов;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Румен Ангелов Манолов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3312/19.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П- 3408/21.06.2019 г. от Нели Йорданова Михайлова;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Нели Йорданова Михайлова / Заявление с вх. № 19Ю-П- 3408/21.06.2019 г. /   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

 ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две / години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-354/17.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

Стоян Костадинов Николов /Заявление с вх. №19Ю-П-3508/27.06.2019г. /                 за място № 1;

Христо Тодоров Трифонов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3464/26.06.2019г. /               за място № 2;

Румен Дяков Чакъров / Заявление с вх. № 19Ю-П-3396/21.06.2019г. /                за място № 3;

Живко Стоянов Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3416/24.06.2019г./ за място № 4;

Теньо Господинов Тонев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3313/19.06.2019 г. /                 за място № 11;

6 Ясен Янчев Христозов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3442/25.06.2019 г. /                         за място № 12;

Борис Недялков Димчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3421/24.06.2019г. /              за място № 13;

Стоян Досев Стоянов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3301/18.06.2019 г./                 за място № 15;

Румен Ангелов Манолов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3312/19.06.2019 г. /        за място № 16;

Нели Йорданова Михайлова / Заявление с вх. № 19Ю-П- 3408/21.06.2019 г. /       за място № 19;          

КОМИСИЯ: 

За Председател: /п/   

/ Елена Абрашева / 

Членове:

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова /

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 

5. /п/

/ инж. Мая Ташева /

 

6. /п/

/ инж. Петя Караджова – Стоянова /