ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония” № 73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

ОДОБРЯВАМ:  /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

                                                                   ПРОТОКОЛ

Днес, 08.07.2019г. /осми юли две хиляди и деветнадесета година/, в 10.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-353/ 17.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-169-03, с обхват на зоната между: ул. „Братя Бъкстон“ № 117, 119, 121, 123 и 125, в следния състав:

За председател: Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

Членове:

1.Нина Аврамова –Началник отдел ГРАО;

2.арх. Сашка Христова- Мл. експерт „Архитектура и благоустройство“;

3.Димитрийка Телчарова – Гл. специалист КРВП;

4.инж. Стела Събева- Гл. инспектор СД;

5. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;

6. инж. Петя Караджова – Стоянова – Ст. експерт ГР;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 18.06.2019 г. до 28.06.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 13 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

    1.За място № 1 по одобрената план – схема са  постъпили 2 /две/ заявления:

 • Заявление с вх. №19Ю-П-3482/26.06.2019г. от Стоян Страхилов Косев;
 • Заявление с вх. №19Ю-П-3516/27.06.2019г. от Николай Петров Пантелеев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стоян Страхилов Косев /Заявление с вх. №19Ю-П-3482/26.06.2019г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Николай Петров Пантелеев  /Заявление с вх. №19Ю-П-3516/27.06.2019г./  – Към заявлението не е приложен документ за собственост на жилището, договор за наем или документ за учредено право на ползване, от който да е видно че заявителят е собственик, ползвател или наемател на жилището и отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3321/19.06.2019г. от Камен Стоянов Фурнаджиев;

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Камен Стоянов Фурнаджиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3321/19.06.2019г./   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3318/19.06.2019г. от Татяна Каменова Еминова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Татяна Каменова Еминова /Заявление с вх. № 19Ю-П-3318/19.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3377/20.06.2019г. от Красимир Николов Делипапазов;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Красимир Николов Делипапазов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3377/20.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

        5.За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

 • Заявление с вх. № 19Ю-П-3411/24.06.2019 г. от Янка Илиева Цветанова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Янка Илиева Цветанова /Заявление с вх. № 19Ю-П- 3411/24.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 7 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-3454/25.06.2019г. от Йордан Апостолов Вулджев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Йордан Апостолов Вулджев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3454/25.06.2019г./  –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 8 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3323/19.06.2019г. от Веселин Христов Стойчев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Веселин Христов Стойчев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3323/19.06.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3355/20.06.2019 г. от Константин Лазаров Лазаров;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Константин Лазаров Лазаров /Заявление с вх. № 19Ю-П-3355/20.06.2019 г./   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3521/28.06.2019 г. от Красимира Иванова Ангелова;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Красимира Иванова Ангелова /Заявление с вх. № 19Ю-П-3521/28.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П- 3516/27.06.2019 г. от Николай Петров Пантелеев;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Николай Петров Пантелеев /Заявление с вх. № 19Ю-П- 3516/27.06.2019 г./   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П- 3424/24.06.2019 г. от Диана Стефанова Юрукова;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Диана Стефанова Юрукова /Заявление с вх. № 19Ю-П- 3424/24.06.2019 г./   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3338/19.06.2019 г. от Антони Георгиев Шошев;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Антони Георгиев Шошев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3338/19.06.2019 г./     –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3409/24.06.2019 г. от Павел Ясенов Сакалийски;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Павел Ясенов Сакалийски /Заявление с вх. № 19Ю-П-3409/24.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

 ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две / години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-353/17.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

Стоян Страхилов Косев / Заявление с вх. №19Ю-П-3482/26.06.2019г. /                      за място № 1;

Камен Стоянов Фурнаджиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3321/19.06.2019г./                  за място № 2;

Татяна Каменова Еминова /Заявление с вх. № 19Ю-П-3318/19.06.2019г./                за място № 3;

Красимир Николов Делипапазов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3377/20.06.2019г. /    за място № 5;

Янка Илиева Цветанова / Заявление с вх. № 19Ю-П- 3411/24.06.2019 г. /          за място № 6;

Йордан Апостолов Вулджев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3454/25.06.2019г./     за място № 7;

Веселин Христов Стойчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3323/19.06.2019г. /                 за място № 8;

Константин Лазаров Лазаров / Заявление с вх. № 19Ю-П-3355/20.06.2019 г. /             за място № 10;

Красимира Иванова Ангелова / Заявление с вх. № 19Ю-П-3521/28.06.2019 г. /        за място № 11;

Николай Петров Пантелеев / Заявление с вх. № 19Ю-П- 3516/27.06.2019 г. /           за място № 13;

Диана Стефанова Юрукова / Заявление с вх. № 19Ю-П-3388/21.06.2019 г. /       за място № 19;

Антони Георгиев Шошев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3338/19.06.2019 г. /          за място № 20;

Павел Ясенов Сакалийски / Заявление с вх. № 19Ю-П-3409/24.06.2019 г. /          за място № 21;

 

КОМИСИЯ:

 

За Председател: /п/   

/ Елена Абрашева /

 

Членове:

 

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 

 

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова /

 

 

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 

 

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 

5. /п/

/ инж. Мая Ташева /

 

6. /п/

/ инж. Петя Караджова – Стоянова /