ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН  „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул.  „Македония“ № 73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:  /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

                ПРОТОКОЛ

Днес, 08.07.2019г. /осми юли две хиляди и деветнадесета година/, в 09.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-355/ 17.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-168-02, с обхват на зоната между: ул. „Братя Бъкстон“ № 101, 103, 105, 107 и 109, в следния състав:

За председател: Елена Абрашева- Гл. юрисконсулт;

Членове:

1. Нина Аврамова –Началник отдел ГРАО;

2.арх. Сашка Христова- Мл. експерт „Архитектура и благоустройство“;

3.Димитрийка Телчарова – Гл. специалист КРВП;

4.инж. Стела Събева- Гл. инспектор СД;

5. инж. Мая Ташева – Гл. инспектор СД;

6. инж. Петя Караджова – Стоянова – Ст. експерт ГР;

 

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 18.06.2019 г. до 28.06.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 13 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

         1.За място № 4 по одобрената план – схема е  постъпило 1 /едно / заявление:

 • Заявление с вх. №19Ю-П-3383/20.06.2019г. от Стефка Георгиева Тончева;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Стефка Георгиева Тончева /Заявление с вх. №19Ю-П-3383/20.06.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 5 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3334/19.06.2019 г. от Атанас Тодоров Ангелов;

    Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Атанас Тодоров Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3334/19.06.2019 г. /   – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3320/19.06.2019 г. от Статир Сталев Сталев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Статир Сталев Сталев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3320/19.06.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3325/19.06.2019г. от Николай Иванов Банев;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Николай Иванов Банев /Заявление с вх. № 19Ю-П-3325/ 19.06.2019 г./-отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

      5.За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

 • Заявление с вх. № 19Ю-П-3302/18.06.2019 г. от Филип Георгиев Шумански;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Филип Георгиев Шумански /Заявление с вх. № 19Ю-П-3302/ 18.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-3310/19.06.2019г. от Васил Маринов Станулов;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Васил Маринов Станулов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3310/ 19.06.2019 г./  –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3503/ 27.06.2019г. от Мария Димитрова Василева;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Мария Димитрова Василева /Заявление с вх. № 19Ю-П-3503/27.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3507/27.06.2019 г. от Марияна Петрова Митева;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Марияна Петрова Митева /Заявление с вх. № 19Ю-П-3507/27.06.2019 г./   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3410/24.06.2019 г. от Величка Иванова Стоянова;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Величка Иванова Стоянова /Заявление с вх. № 19Ю-П-3410/24.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3388/21.06.2019 г. от Димитър Костадинов Лопарски;

   Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Костадинов Лопарски /Заявление с вх. № 19Ю-П-3388/21.06.2019 г./   –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3414/24.06.2019 г. от Красимир Георгиев Стоянов;

   Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Красимир Георгиев Стоянов /Заявление с вх. № 19Ю-П-3414/24.06.2019 г./     –    отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3406/21.06.2019 г. от Гергана Добрева Гроздева;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Гергана Добрева Гроздева /Заявление с вх. № 19Ю-П-3406/21.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно / заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-3412/24.06.2019 г. от Емил Минков Габровски;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Емил Минков Габровски /Заявление с вх. № 19Ю-П-3412/24.06.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

 ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две / години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-355/17.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

Стефка Георгиева Тончева / Заявление с вх. №19Ю-П-3383/20.06.2019г. /                  за място № 4;

Атанас Тодоров Ангелов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3334/19.06.2019г. /                 за място № 5;

Статир Сталев Сталев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3320/19.06.2019г. /                        за място № 6;

Николай Иванов Банев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3325/19.06.2019г./       за място № 12;

Филип Георгиев Шумански / Заявление с вх. № 19Ю-П-3302/18.06.2019 г./         за място № 13;

Васил Маринов Станулов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3310/19.06.2019г./         за място № 15;

Мария Димитрова Василева / Заявление с вх. № 19Ю-П-3503/27.06.2019г. /           за място № 16;

Марияна Петрова Митева / Заявление с вх. № 19Ю-П-3507/27.06.2019 г. /                за място № 17;

Величка Иванова Стоянова / Заявление с вх. № 19Ю-П-3410/24.06.2019 г. /      за място № 19;

Димитър Костадинов Лопарски / Заявление с вх. № 19Ю-П-3388/21.06.2019 г. /   за място № 20;

Красимир Геогриев Стоянов / Заявление с вх. № 19Ю-П-3414/24.06.2019 г. /          за място № 21;

Гергана Добрева Гроздева / Заявление с вх. № 19Ю-П-3406/21.06.2019 г. /      за място № 22;

Емил Минков Габровски / Заявление с вх. № 19Ю-П-3412/24.06.2019 г./ за място № 23;

КОМИСИЯ: 

За Председател: /п/   

/ Елена Абрашева / 

Членове:

 1. /п/

/ Нина Аврамова /

 1. /п/

/ арх. Сашка Христова /

 1. /п/

/ Димитрийка Телчарова /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

5. /п/

/ инж. Мая Ташева /

6. /п/

/ инж. Петя Караджова – Стоянова /