ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив 4004,  ул. „Македония“ № 73А,  тел.(032) 276 145,  факс (032) 674 130

П Р О Т О К О Л

за извършена проверка

Днес, 24.06.2019 г., в район „Южен“ – община Пловдив, на основание чл. 405а от Изборния кодекс, във връзка с чл. 396 от Изборния кодекс, чл. 99б от ЗГР и писмо с вх. № 19Ю-ОУ-2/11.06.2019 г. от Областен управител на област Пловдив, комисия, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-363/18.06.2019 г. на Кмета на район „Южен“, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Севдалина Цветкова – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Екатерина Стефанова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. инж. Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 4. Димитрийка Телчарова – Главен специалист КРВП – район „Южен“ – община Пловдив;
 5. Ива Кирова – Старши юрисконсулт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
 6. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 7. Георги Димитров – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив

Извърши проверка на адресните регистрации на лицата с активно избирателно право на територията на район „Южен“ – община Пловдив по чл. 405а от Изборния кодекс и констатира:

Извършените адресни регистрации или промени на адрес в периода 01.05.2018 г. – 30.04.2019 г. на територията на район „Южен“ – община Пловдив са в съответствие с чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация.

Настоящият протокол се изготви в пет екземпляра – по един за Община Пловдив, Район „Южен“ – Община Пловдив, Областна администрация Пловдив, ТЗ ГРАО Пловдив и Първо Районно управление – Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нина Аврамова:       /п/

Началник отдел ГРАО – район „Южен“

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Севдалина Цветкова: /п/

     Главен юрисконсулт – район „Южен“

 1. Екатерина Стефанова: /п/

     Старши експерт  ГР – район „Южен“

 1. инж. Петя Караджова-Стоянова: /п/

     Старши експерт ГР – район „Южен“

 1. Димитрийка Телчарова: /п/

     Главен специалист КРВП – район „Южен“

 1. Ива Кирова: /п/

     Старши юрисконсулт  – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив

 1. Димитрия Ганчева: /п/

     Главен експерт ТЗ ГРАО – Пловдив

 1. Георги Димитров: /п/

     Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив