ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив  4004,  ул.  „Македония“ № 73А        тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30

 

З А П О В Е Д

№ 19Ю-РОА-363

гр. Пловдив 18.06.2019 г.

На основание чл. 405а, във връзка с чл. 396 от Изборния кодекс, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, чл. 46, ал. 1, т. 6 и чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх. № 19Ю-ОУ-2/11.06.2019 г. от Областен управител на област Пловдив

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в гр. Пловдив – район „Южен“ по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Севдалина Цветкова – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Екатерина Стефанова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  4. Димитрийка Телчарова – Главен специалист КРВП– район „Южен“ – община Пловдив;
  5. Ива Кирова – Юрисконсулт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
  6. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  7. Георги Димитров – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив

Резервни членове:

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Мариана Иванова – Главен специалист КРВП– район „Южен“ – община Пловдив

ІІ. Възлагам на Комисията на 24.06.2019 г. да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.

ІІІ. За резултатите от проверката да се състави протокол, който да се оповести публично и да се изпрати до община Пловдив за извършване на последващи действия.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ         /п/      

Кмет на район „Южен“

Съгласувал: /п/

Севдалина Цветкова

Главен юрисконсулт

Изготвил: /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО