ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! ! !

  

Заявления за индивидуална оценка /за предоставяне на услугите „личен асистент“ и „социален асистент“/

се подават  в Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП-Пловдив/,

приемна на отдел „Индивидуална оценка и ХУСУ“

/„Хора с увреждания и социални услуги“/.

адрес : гр. Пловдив,

бул. „Руски“ № 15, ет. І, стая № 11,

тел. 032/635 397

 

На място, в ДСП-Пловдив, бул. „Руски“ № 15, ет. І, стая № 11, също се предоставят образци /бланки/ на заявленията и допълнителни разяснения към попълването им.

С настоящето Ви информираме предвид зачестилите запитвания от страна на потребители и кандидат-потребители за предоставяне на социални услуги в домашна среда, относно подаване на заявления за индивидуална оценка, във връзка с приключването срока /до 31.08.2019 г./ на споразумението между Агенция за социално подпомагане /АСП/ и район „Южен“ за предоставяне на услугите „личен“ и „социален асистент“ и необходимост от своевременно подаване на заявления за предоставяне на социални услуги в домашна среда за следващ период, т.е. след 01.09.2019 г.

Лицата, които желаят само финансова помощ –  не попълват информацията в раздели от I до VII .

Същата се попълва само, ако лицето посочи, че желае да ползва лична помощ.

По реда на Закона за лична помощ до 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

  1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Няма срок за подаване на документите.

Тези, които пожелаят да ползват от 01.09.2019 г. лична помощ, ще се лишат от добавката за чужда помощ за възрастните, а за децата, които получават 930 лв. по чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), ще се намалява сумата им до 380 лв.

Подробно е описано в чл.13 от Закона за лична помощ.