ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН  „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ № 73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,  signal_ujen@abv.bg  

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА

КРЪСТЮ ПЕТРОВ ПАУНОВ, РОДЕН НА 17.05.1933 г., С ПОСЛЕДНО ИЗВЕСТЕН АДРЕС: ГР.ПЛОВДИВ, БУЛ.„НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ №110, ет.3, ап.40 

На основание Определение № 4446 от 18.04.2019 г. по гр. дело № 2732/2019г. по описа на ПРС – XIII гр.състав, Районен съд Пловдив е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата на Мария Кръстева Качарова за обявяване смъртта на нейния баща Кръстю Петров Паунов, за когото няма вест от април 2013 г., но същият не е обявен за отсъстващ по надлежния ред.

Молителката Мария Кръстева Качарова моли да се обяви смъртта на Кръстю Петров Паунов и да се постанови съставянето на надлежен Акт за гражданско състояние за този факт.

Лицето Кръстю Петров Паунов е роден на 17.05.1933 г. и е с последно известен постоянен адрес в гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 110, ет.3, ап.40.

В молбата са посочени като предполагаеми наследници Мария Кръстева Качарова -дъщеря и Петър Кръстев Паунов – син.

Настоящото Извлечение от Молбата за обявяване на смъртта на Кръстю Петров Паунов е на основание чл.550, ал.2 от ГПК и следва да бъде връчено на лицата по чл. 549, ал.2 от ГПК.

Началник отдел „ГРАО“:  /п/

/Нина Аврамова/

Гл. юрисконсулт:  /п/

/Елена Абрашева/