ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЮЖЕН

Пловдив 4004,  ул. „Македония“ № 73А ; тел: (032) 276 110, факс: (032) 674 130; e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ЗАПОВЕД

№ 19Ю-РОА-234/30.04.2019г.

        На основание чл. 99, т.2 от АПК, във връзка с подадена жалба с вх. № 19Ю-ЖС-76/16.04.2019г. от живущите на ул. „Скопие“ № 7, 9 и 11, бл.1522, гр. Пловдив, а именно: Борис Карапанов, Йордан Жеков, Димитър Стоенчев, Антони Андонов, Стефан Асенов, Илия Тимов, Мариян Адамов, Димитринка Карева, Христо Господинов, Теодор Петлешков, Никола Кутрянски, Михаела Димитрова, Стоян Главчев, Денислав Дуруданов, Георги Дърмонски, Николай Нейчев, Христо Христев, Тодор Халачев, Веселин Зааралиев, Методи Шалапутов и Владимир Чавдаров.

 

Със Заповед № 19Ю-РОА-196/03.04.2019 г. на Кмета на Район „Южен“ е стартирана процедура за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив. Със заповедта е определяна зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив, за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПМАК-82-01, с обхват следните административни адреси: ул. „Скопие“ № 1, 3 и 5 (блок 1523) и  ул. „Скопие“ № 7, 9 и 11 (блок 1522), в която зона се намират жилищата, чиито собственици, ползватели или наематели имат право да участват в процедурата за определяне на ползватели на места за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

Срещу Заповед № 19Ю-РОА-196/03.04.2019г. на Кмета на Район „Южен“  е постъпила жалба с вх. № 19Ю-ЖС-76/16.04.2019г. от живущите на ул. „Скопие“ № 7, 9 и 11, бл.1522, гр. Пловдив, а именно: Борис Карапанов, Йордан Жеков, Димитър Стоенчев, Антони Андонов, Стефан Асенов, Илия Тимов, Мариян Адамов, Димитринка Карева, Христо Господинов, Теодор Петлешков, Никола Кутрянски, Михаела Димитрова, Стоян Главчев, Денислав Дуруданов, Георги Дърмонски, Николай Нейчев, Христо Христев, Тодор Халачев, Веселин Зааралиев, Методи Шалапутов и Владимир Чавдаров. Жалбоподателите възразяват срещу включването на административен адрес ул. „Скопие“ № 1, 3 и 5 (блок 1523), гр. Пловдив, в обхвата на определената в заповедта  зона, тъй като пред блок 1523, с административен адрес ул. „Скопие“ № 1, 3 и 5 (блок 1523), гр. Пловдив, има изграден паркинг, който се ползва от живущите на ул. „Скопие“ № 1, 3 и 5 (блок 1523), гр. Пловдив.

С оглед на гореизложеното и след разглеждане на всички факти и обстоятелства от значение за случая, на основание чл.91, ал.1 от АПК, във връзка с подадена жалба с вх. № 19Ю-ЖС-76/16.04.2019 г. от живущите в бл.1522, гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 7, 9 и 11

ОТМЕНЯМ: 

          изцяло Заповед № 19Ю-РОА-196/03.04.2019 г. на Кмета на Район „Южен“, с която е определяна зона от територията на район „Южен“, гр. Пловдив, за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПМАК-82-01 с обхват следните административни адреси: ул. „Скопие“ № 1, 3 и 5 (блок 1523) и  ул. „Скопие“ № 7, 9 и 11 (блок 1522) относно провеждане на процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на АПК в 14 -/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Пловдив, чрез Кмета на Район „Южен” – Община Пловдив.

  

ИНЖ. ДИМЧО ПЕТРОВ   /п/

Заместник- кмет на Район „Южен“

Изпълняващ функциите на кмет на Район „Южен“

съгласно Заповед № 19Ю-РОА-207/09.04.2019 г.

 

Изготвил: /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на Район  „Южен“