ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

4004 Пловдив, бул. „Македония“ 73А; тел. 276-110; факс 67-41-30; E-mail: kmet_south@abv.bg

Изх. № 19Ю-ОП-239/ 3 /16.04.2019г.

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.77

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/попадащ в кв.44 по „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“

с устройствени зони район „Южен“,

бивш кв.10 по ЮИЗ ІV част, гр.Пловдив/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за част от кв.44 по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив, бивш кв.10 по плана на ЮИЗ-ІV част, гр. Пловдив, с който се предвижда обособяване на  самостоятелни УПИ за ПИ с ИД 536.1434, ПИ с ИД 536.1435 и ПИ с ИД 536.1436, включени в  УПИ VІІІ-отоплителна централа – юг, като се образуват нови:

  • УПИ ІХ-536.184, за производствени и складови дейности, отреден за ПИ с ИД 536.1435, ПИ с ИД 536.1436 и част от ПИ с ИД 536.1434;
  • УПИ ХІ-536.183, за производствени и складови дейности, отреден за част от ПИ с ИД 536.1434;
  • УПИ Х-отоплителна централа – юг, отреден за ПИ с ИД 536.281;
  • УПИ VІІІ-отоплителна централа – юг, отреден за част от ПИ с ИД 536.77, разгледан с протокол №8, т.18/06.03.2019г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район  „Южен“-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: Вторник: от  10,15  до  12,00 часа и Четвъртък: от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. специалист: /п/

/ М.Ставрева /