О Б Щ И Н А   П Л О В Д И В  –  Р А Й О Н  „Ю Ж Е Н“

 

 

                                                    С П И С Ъ К

 

                                                    НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

                                за длъжността – Главен експерт „Районен строителен контрол“

                               в отдел „Териториално и селищно устройство“

            Въз основа на Протокол № 1 от 09.04.2019 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-162/25.03.2019 г. на Кмета на район „Южен“,  реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. ЛЮБОМИР РАДОСЛАВОВ СЛАВЧЕВ.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 22.04.2019 г. от 9,00 часа в сградата на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

инж. Апостол Шопов – Заместник-кмет на район „Южен“

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. инж. Константин Георгинов – Началник отдел ТСУ: /п/
  2. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт: /п/
  3. арх. Димитър Бахчеванов – Главен архитект: /п/
  4. Елена Стоянова – Главен експерт ЧР: /п/