ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

4004, Пловдив, ул. „Македония“ 73А, тел. 276-110; факс 67-41-30 E-mail: kmet_south@abv.bg

 

Изх. № 19Ю-ОП-253/ 11.04.2019 г.

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.118

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/попадащ в кв.18-нов по „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“

с устройствени зони район „Южен“,

бивш кв.8 по ЮИЗ ІІІ част гр.Пловдив/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за част от кв.18  по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив, бивш кв.8 по плана на ЮИЗ-ІІІ част, гр. Пловдив, като:

  • от УПИ V-производство и складове се образува нов УПИ с привеждане към проектен идентификатор с промяна на предназначението, а именно

УПИ V-536.1795 – производство, обществено-обслужващи дейности и складове;

  • променя се частично западната улична регулационна линия като същата минава по контура на съществуваща сграда с идентификатор 56784.536.933.1

разгледан  с протокол №10, т.5/20.03.2019г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73А, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. спец. „Преписки“:  М.Ставрева