ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  “ЮЖЕН“

4004 Пловдив, ул. „Македония“ 73А; тел. 276-110; факс 67-41-30; E-mail: kmet_south@abv.bg

 

Изх. № 19Ю-ОП-165/ 25.02.2019 г.

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.5

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/попадащ в кв.4-нов по „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“

с устройствени зони район „Южен“,

бивш кв.7 по ЮИЗ І и ІІ част гр.Пловдив/ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.150, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме комплексен проект за инвестиционна инициатива:

  • Заповед № 19 ОА-312/18.02.2019г. за одобряване изменение на ПУП – ПРЗ на част от

кв.4-нов от „ПУП-ПУР СМФЗ „Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив /бивш кв.7 по плана на ЮИЗ І и ІІ част, гр. Пловдив/, като УПИ ХХІІ-265 и ХХІІІ-265 се обединяват в нов УПИ с привеждане към нов идентификатор по КК, без промяна на отреждането, а именно  УПИ LІV-536.1785, жилищно застрояване и ново подземно застрояване.

  • Разрешение за строеж № 50/18.02.2019г.  за технически инвестиционен проект за обект:

„ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ /ново свободно застрояване с Н=18,00м и подземно застрояване/ в УПИ LІV-536.1785, жилищно застрояване, кв.4 – нов по „ПУП-ПУР СМФ зона „Юг“  /бивш кв.7 по плана на ЮИЗ І и ІІ част, гр. Пловдив/.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересуваните страни могат да обжалват проекта относно неговата законосъобразност чрез район район “Южен”- Община Пловдив пред Пловдивски административен съд.

Комплексният проект е изложен в район “Южен”, отдел “ТСУ”, етаж втори, стая № 33 на ул.”Македония” № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. спец. „Преписки“:  М.Ставрева