ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

ОДОБРЯВАМ: /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

 

                                                  ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2019г. /двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година/, в 10.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19ЮРОА33/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема №  ПВСС-9В-02 с обхват на зоната  следните административни адреси, а именно: ул. „Радовиш“ № 16, 18, 20, 22, 24, ул. „Пере Тошев“ № 10, 26, ул. „Щип“ № 15, 17, 19, 21, 28, 30, в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 16.01.2019 г. до 25.01.2019г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 8 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно:

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-397/18.01.2019г. от Надежда Дамянова Младенова;

         Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Надежда Дамянова Младенова / Заявление с вх. № 19Ю-П-397/18.01.2019г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:
 • Заявление с вх. № 19Ю-П-465/22.01.2019 г. от Иван Ангелов Семерджиев;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Ангелов Семерджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-465/22.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-371/17.01.2019 г. от Гергана Крумова Караандреева;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Гергана Крумова Караандреева / Заявление с вх. № 19Ю-П-371/17.01.2019 г./  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

За място № 13 има издадено разрешение за ползване със срок на действие до 02.08.2019г.

      Новото Разрешение за ползване на място № 13 е със срок на действие от 03.08.2019г.

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-403/21.01.2019 г. от Павлина Димитрова Мичева;

          Комисията разгледа постъпилите заявление и констатира следното:

Павлина Димитрова Мичева /Заявление с вх. № 19Ю-П-403/21.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 17 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-298/16.01.2019 г. от Петър Трайков Стаменов;

          Комисията разгледа постъпилите заявление и констатира следното:

Петър Трайков Стаменов / Заявление с вх. № 19Ю-П-298/16.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-291/16.01.2019 г. от Милен Андреев Михайлов;

    Комисията разгледа постъпилите заявление и констатира следното:

Милен Андреев Михайлов /Заявление с вх. № 19Ю-П-291/16.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–     Заявление с вх. № 19Ю-П-345/17.01.2019 г. от Василина Георгиева Златанова;

       Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Василина Георгиева Златанова / Заявление с вх. № 19Ю-П-345/17.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-284/16.01.2018 г. от Даниела Александрова Адамова;

      Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Даниела Александрова Адамова / Заявление с вх. № 19Ю-П-284/16.01.2018 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното  Комисията

РЕШИ:

     I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 3 /три/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19ЮРОА33/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

1.Надежда Дамянова Младенова / Заявление с вх. № 19Ю-П-397/18.01.2019г. /   за място № 10;

2.Иван Ангелов Семерджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-465/22.01.2019 г. / за място № 12;

3.Гергана Крумова Караандреева / Заявление с вх. № 19Ю-П-371/17.01.2019 г./           за място № 13;

Разрешението за ползване на място № 13 е със срок на действие от 03.08.2019г.

 1. Павлина Димитрова Мичева /Заявление с вх. № 19Ю-П-403/21.01.2019 г./        за място № 15;
 2. Петър Трайков Стаменов / Заявление с вх. № 19Ю-П-298/16.01.2019 г. /                   за място №  17;
 3. Милен Андреев Михайлов /Заявление с вх. № 19Ю-П-291/16.01.2019 г./          за място № 19;
 4. Василина Георгиева Златанова / Заявление с вх. № 19Ю-П-345/17.01.2019 г. / за място № 22;
 5. Даниела Александрова Адамова / Заявление с вх. № 19Ю-П-284/16.01.2018 г. /        за място № 23;

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/ 

Членове:

 1. /п/

/ Елена Абрашева /

 1. /п/

/ арх. Мануела Сарнук /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /