ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ: /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2019г. /двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година/, в 15.30 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-34/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06, с обхват на зоната следните административни адреси, а именно: ул. „ Одеса“ № 2, 4, 6, 8, 10, ул. „Георги Кондолов“ № 33, 35, 37, 39, 43, ул. „Петър Васков“ № 21, 23, 25, 27, в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 19 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

Комисията установи, че за едно от местата от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 1 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-481/23.01.2019 г. от Гергана Владимирова Дюлгерова;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Гергана Владимирова Дюлгерова / Заявление с вх. № 19Ю-П-481/23.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

2. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-336/17.01.2019 г. от Красимир Рангелов Разпопов;

     Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Красимир Рангелов Разпопов / Заявление с вх. № 19Ю-П-336/17.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 3 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-381/18.01.2019 г. от Цветана Наскова Иванова;

    Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Цветана Наскова Иванова / Заявление с вх. № 19Ю-П-381/18.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 4 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-305/16.01.2019 г. от Наско Петров Бакалски;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Наско Петров Бакалски / Заявление с вх. № 19Ю-П-305/16.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 6 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–   Заявление с вх. № 19Ю-П-402/21.01.2019 г. от Атанас Иванов Георгиев;

         Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Атанас Иванов Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-402/21.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 8 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-359/17.01.2019 г. от Димитър Асенов Хаджиев;

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-479/23.01.2019 г. от Таня Каменова Калчева;

           Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Димитър Асенов Хаджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-359/17.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Таня Каменова Калчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-479/23.01.2019 г. /  –  не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложил документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащо в определената зона.

 

 1. За място № 9 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-324/16.01.2019 г. от Марин Цветков Димитров;

Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Марин Цветков Димитров / Заявление с вх. № 19Ю-П-324/16.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

      8. За място № 10 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю -П-346/17.01.2019 г. от Георги Колев Янков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Георги Колев Янков  / Заявление с вх. № 19Ю -П-346/17.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 11 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю -П-363/17.01.2019 г. от Янко Асенов Хаджиев;

      Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Янко Асенов Хаджиев  / Заявление с вх. № 19Ю -П-363/17.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 12 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю -П-281/16.01.2019 г. от Станчо Иванов Томов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Станчо Иванов Томов / Заявление с вх. № 19Ю -П-281/16.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

      За място № 12 има издадено разрешение за ползване със срок на действие до 09.07.2019г.

      Новото Разрешение за ползване на място № 12 е със срок на действие от 10.07.2019г.

 

 1. За място № 13 по одобрената план – схема е постъпило 1/едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-279/16.01.2019 г. от  Надя Петрова Дечева;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Надя Петрова Дечева  / Заявление с вх. № 19Ю-П-279/16.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 14 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–      Заявление с вх. № 19Ю-П-423/21.01.2019 г. от Павел Стойков Нешев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Павел Стойков Нешев  / Заявление с вх. № 19Ю-П-423/21.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 15 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-327/16.01.2019 г. от Зорница Божикова Попова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Зорница Божикова Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-327/16.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 16 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-302/16.01.2019 г. от Янко Йонков Янков;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Янко Йонков Янков  / Заявление с вх. № 19Ю-П-302/16.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 17 по одобрената план – схема са постъпили 2 /две/ заявления:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-380/18.01.2019 г. от Борислава Илиева Ропова;

– Заявление с вх. № 19Ю-П-385/18.01.2019 г. от Димитър-Пресиян Фердинандов Милев;

        Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Борислава Илиева Ропова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-380/18.01.2019 г.  /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Димитър-Пресиян Фердинандов Милев / Заявление с вх. № 19Ю-П-385/18.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Тъй като за място № 17 по одобрената план – схема, кандидатстват 2 /двама/ участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях получава, както следва:

Борислава Илиева Ропова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-380/18.01.2019 г.  /  –       19 точки

Димитър-Пресиян Фердинандов Милев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3811/18.01.2019 г. /  –     19 точки

 

 1. За място № 18 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-283/16.01.2019 г. от Недялка Иванова Петрова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Недялка Иванова Петрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-283/16.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–        Заявление с вх. № 19Ю-П-299/16.01.2019 г. от Димитър Кирилов Кръстев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Димитър Кирилов Кръстев / Заявление с вх. № 19Ю-П-299/16.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното Комисията

РЕШИ:

      I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 2 /две/ години на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-34/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

 1. Гергана Владимирова Дюлгерова /Заявление с вх. № 19Ю-П-481/23.01.2019 г./ за място № 1;
 2. Красимир Рангелов Разпопов / Заявление с вх. № 19Ю-П-336/17.01.2019 г./         за място № 2;
 3. Цветана Наскова Иванова / Заявление с вх. № 19Ю-П-381/18.01.2019 г. /  за място № 3;
 4. Наско Петров Бакалски / Заявление с вх. № 19Ю-П-305/16.01.2019 г. / за място № 4;
 5. Атанас Иванов Георгиев /Заявление с вх. № 19Ю-П-402/21.01.2019 г. / за място № 6;
 6. Димитър Асенов Хаджиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-359/17.01.2019 г. /          за място № 8;
 7. Марин Цветков Димитров / Заявление с вх. № 19Ю -П-324/16.01.2019 г. /         за място № 9;
 8. Георги Колев Янков / Заявление с вх. № 19Ю -П-346/17.01.2019 г. /              за място № 10;
 9. Янко Асенов Хаджиев / Заявление с вх. № 19Ю -П-363/17.01.2019 г./                    за място № 11;
 10. Станчо Иванов Томов / Заявление с вх. № 19Ю -П-281/16.01.2019 г. /            за място № 12;

Разрешението за ползване на място № 12 е със срок на действие от 10.07.2019г.

 1. Надя Петрова Дечева / Заявление с вх. № 19Ю-П-279/16.01.2019 г. /                      за място № 13;
 2. Павел Стойков Нешев / Заявление с вх. № 19Ю-П-423/21.01.2019 г. /                 за място № 14;
 3. Зорница Божикова Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-327/16.01.2019 г. / за място № 15;

14. Янко Йонков Янков  / Заявление с вх. № 19Ю-П-302/16.01.2019 г./                   за място № 16;

 1. Недялка Иванова Петрова / Заявление с вх. № 19Ю-П-283/16.01.2019 г./ за място № 18;
 2. Димитър Кирилов Кръстев / Заявление с вх. № 19Ю-П-299/16.01.2019 г. /      за място № 19

  II. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да се проведе теглене на жребий по ред, определен от същия, тъй като има класирани участници с еднакъв брой точки, за следните места, а именно:

      За място № 17 по одобрената план – схема между:

Борислава Илиева Ропова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-380/18.01.2019 г.  /     –              19 точки

Димитър-Пресиян Фердинандов Милев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3811/18.01.2019 г. / –  19 точки

  III.  ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“ тегленето на жребия да се проведе на 08.02.2019 г. от 10.00 часа, в заседателната зала (№ 25А), ет.2, в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.

Комисията да уведоми класираните участници с еднакъв брой точки – кандидати за едно място, за датата, часа и мястото на жребия.

Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

Неразделна част от настоящия протокол е списък на кандидатите за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в който са отразени точките на всеки един от тях по обявените критерии.

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/ 

Членове:

 1. /п/

/ Елена Абрашева /

 1. /п/

/ арх. Мануела Сарнук /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /