ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:  /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

 

                                                  ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2019г. /двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година/, в 14.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-29/15.01.2019г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-04 с обхват на зоната следните административни адреси, а именно:  ул. „Кичево“ № 34, 36, 38, 40 и 42 (блок 165);  ул.  „Кичево“ № 44 , 46, 48, 50 и 52 (блок 166), в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 16.01.2019 г. до 25.01.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 4 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

 1. За място № 2 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-376/18.01.2019 г. от Огнян Стефанов Билбилев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Огнян Стефанов Билбилев / Заявление с вх. № 19Ю-П-376/18.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 8 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19-П-484/23.01.2019 г. от Величка Борисова Мерджанова;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Величка Борисова Мерджанова / Заявление с вх. № 19-П-484/23.01.2019 г. / – не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложила документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащо в определената зона. Видно от приложеното копие от свидетелство за регистрация на МПС не е собственик на МПС- то.

 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-391/18.01.2019 г. от Лъчезар Димитров Пулев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Лъчезар Димитров Пулев / Заявление с вх. № 19Ю-П-391/18.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-306/16.01.2019г. от Катя Ефтимова Попова;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Катя Ефтимова Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-306/16.01.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното Комисията

РЕШИ:

I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок до 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-29/15.01.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

1. Огнян Стефанов Билбилев / Заявление с вх. № 19Ю-П-376/18.01.2019 г. /          за място № 2;

2.  Лъчезар Димитров Пулев / Заявление с вх. № 19Ю-П-391/18.01.2019 г. /             за място № 19;

3. Катя Ефтимова Попова / Заявление с вх. № 19Ю-П-306/16.01.2019г. /                 за място № 23;         

II.ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да не  издава Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на Величка Борисова Мерджанова / Заявление с вх. № 19-П-484/23.01.2019 г. / за място № 8, тъй като не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП;

III.    Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/

Членове:

 1. /п/

/ Елена Абрашева /

 1. /п/

/ арх. Мануела Сарнук /

 1. /п/

/  инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /