ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:  /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

 

                                                  ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2019г. /двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година/, в 13.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-28/15.01.2019г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-03 с обхват на зоната следните административни адреси, а именно:  ул. „Кичево“ № 24, 26, 28, 30 и 32 (блок 164);  ул.  „Кичево“ № 34, 36, 38, 40 и 42 (блок 165);  ул. „Никола Карев“ № 16, 18 и 20, в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 16.01.2019 г. до 25.01.2019 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 10 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.
 1. За място № 19 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-388/18.01.2019г. от Недялка Николова Мисиркова;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Недялка Николова Мисиркова / Заявление с вх. № 19Ю-П-388/18.01.2019г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 20 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-352/17.01.2019 г. от Гинка Костадинова Терзиева;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Гинка Костадинова Терзиева /Заявление с вх. № 19Ю-П-352/17.01.2019 г./ – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 21 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-497/24.01.2019 г. от Тодор Димитров Кесяков;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Тодор Димитров Кесяков / Заявление с вх. № 19Ю-П-497/24.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 22 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-506/24.01.2019 г. от Александър Вячеславович Кашкин;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Александър Вячеславович Кашкин / Заявление с вх. № 19Ю-П-506/24.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 23 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-435/21.01.2019г. от Иван Петров Петров;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Петров Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-435/21.01.2019г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 24 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-475/23.01.2019 г. от Иван Георгиев Ананиев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Иван Георгиев Ананиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-475/23.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 25 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-487/23.01.2019 г. от Галя Янкова Славчева;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Галя Янкова Славчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-487/23.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 27 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-525/25.01.2019 г. от Спас Йорданов Кочев;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Спас Йорданов Кочев / Заявление с вх. № 19Ю-П-525/25.01.2019 г. / –  не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като не е приложил документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, който да удостоверява, че е собственик, ползвател или наемател на жилище, попадащо в определената зона.

    9. За място № 28 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-490/24.01.2019 г. от Моис Исак Бенарой;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Моис Исак Бенарой / Заявление с вх. № 19Ю-П-490/24.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

 1. За място № 30 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

–           Заявление с вх. № 19Ю-П-518/25.01.2019 г. от Христо Атанасов Христов;

       Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Христо Атанасов Христов / Заявление с вх. № 19Ю-П-518/25.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

С оглед на гореизложеното Комисията

РЕШИ:

   I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена съгласно Заповед № 19Ю-РОА-28/15.01.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

1.Недялка Николова Мисиркова / Заявление с вх. № 19Ю-П-388/18.01.2019г./       за място № 19;

2.Гинка Костадинова Терзиева / Заявление с вх. № 19Ю-П-352/17.01.2019 г. /         за място № 20;

3.Тодор Димитров Кесяков / Заявление с вх. № 19Ю-П-497/24.01.2019 г. /                за място № 21;

4. Александър Вячеславович Кашкин / Заявление с вх. № 19Ю-П-506/24.01.2019 г. / за място № 22;

5. Иван Петров Петров / Заявление с вх. № 19Ю-П-435/21.01.2019г. /           за място № 23;

6. Иван Георгиев Ананиев / Заявление с вх. № 19Ю-П-475/23.01.2019 г. /         за място № 24;

7. Галя Янкова Славчева / Заявление с вх. № 19Ю-П-487/23.01.2019 г. /               за място № 25;

8. Моис Исак Бенарой / Заявление с вх. № 19Ю-П-490/24.01.2019 г. / за място № 28;

9. Христо Атанасов Христов / Заявление с вх. № 19Ю-П-518/25.01.2019 г. / за място № 30;

 II.ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да не  издава Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект на Спас Йорданов Кочев / Заявление с вх. № 19Ю-П-525/25.01.2019 г. / за място № 27, тъй като не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП; 

III. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

КОМИСИЯ:

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/

Членове:

 1. /п/

/ Елена Абрашева /

 1. /п/

/ арх. Мануела Сарнук /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /