ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ:  /п/

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

    ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2019г. /двадесет и осми януари две хиляди и деветнадесета година/ в 11.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-26/15.01.2019г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на  леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-02 с обхват на зоната следните административни адреси, а именно:  ул. „Кичево“ № 14, 16, 18, 20 и 22 (блок 163);  ул.  „Кичево“№ 24, 26, 28, 30 и 32 (блок 164);  ул. „Никола Карев“ № 22, 24 и 26, в състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

Комисията разгледа и обсъди постъпилите в срока, определен с горепосочената заповед (от 16.01.2019 г. до 25.01.2018 г.) заявления за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

В цитирания срок има постъпили 4 броя заявления. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на всяко едно заявление и на документите, приложени към него, съгласно изричното описание, съгласно чл.8а, ал.2 от НРУИРПМОСТОП, а именно :

 1. Заявление по образец до Кмета на район „Южен“.
 2. Копие от документ за самоличност.
 3. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредяване на право на ползване или договор за наем за жилище, разположено в определената зона.
 4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 5. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил.
 6. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).
 7. Други документи, на които се позовава заявителя.

Комисията установи, че за едно от местата от одобрената схема, за които кандидатите са повече от един, съответно разпоредбата на чл. 8а, ал.3 от Наредбата намира приложение в настоящия случай.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от НРУИРПМОСТОП, при повече от един кандидат за едно място, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия брой точки от сбора на точките по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.;
 2. Лизингово леко МПС при сключен договор за лизинг – 2 т.;
 3. Наето или заето леко МПС – 1 т.;
 4. Постоянен адрес на територията на Община Пловдив -2 т.
 5. Настоящ адрес територията на Община Пловдив- 1 т.;
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т;
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т. ;
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал. 1-5 т.;
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал. 1 – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището -2 т.;
 11. Наемател на жилището – 1 т.

 

 1. За място № 38 по одобрената план – схема са постъпили 3 /три/ заявления:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-463/22.01.2019 г. от Ангел Борисов Златанов;

– Заявление с вх. № 19Ю-П-384/18.01.2019 г. от Иван Илиянов Бекяров;

– Заявление с вх. № 19Ю-П-399/18.01.2019 г. от Даниел Георгиев Атанасов;

Комисията разгледа постъпилите заявления и констатира следното:

Ангел Борисов Златанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-463/22.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Иван Илиянов Бекяров / Заявление с вх. № 19Ю-П-384/18.01.2019 г. /  – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП.

Даниел Георгиев Атанасов / Заявление с вх. № 19Ю-П-399/18.01.2019 г. / –    не отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП, тъй като към заявлението е приложил копие от свидетелство за регистрация на товарно МПС, а съгласно Наредбата място общинска собственост се отдава за местодомуване на леко МПС.

 

Тъй като за място № 38 по одобрената план – схема, кандидатстват 2 /двама/ участници, които отговарят на изискванията на НРУИРПМОСТОП, Комисията пристъпи към изчисляване на точките, съгласно описаните в наредбата критерии, като след подробно разглеждане на документите на всеки от участниците, комисията класира участниците спрямо точките, които всеки от тях, получава както следва:

Ангел Борисов Златанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-463/22.01.2019 г. /   –     11 точки

Иван Илиянов Бекяров / Заявление с вх. № 19Ю-П-384/18.01.2019 г. /   –        10 точки

 

 1. За място № 39 по одобрената план – схема е постъпило 1 /едно/ заявление:

– Заявление с вх. № 19Ю-П-378/18.01.2019 г. от Благовест Живков Тушев;

      Комисията разгледа постъпилото заявление и констатира следното:

Благовест Живков Тушев / Заявление с вх. № 19Ю-П-378/18.01.2019 г. / – отговаря на изискванията на НРУИРПМОСТОП

С оглед на гореизложеното Комисията

РЕШИ:

          ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-26/15.01.2019г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

1. Ангел Борисов Златанов / Заявление с вх. № 19Ю-П-463/22.01.2019 г. /           за място № 38;

 1. Благовест Живков Тушев / Заявление с вх. № 19Ю-П-378/18.01.2019 г. /          за място № 39;

      Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

         Неразделна част от настоящия протокол е списък на кандидатите за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в който са отразени точките на всеки един от тях по обявените критерии.

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/

 1. /п/

/ Елена Абрашева/

 1. /п/

/ арх. Мануела Сарнук/

 1. /п/

/ инж. Стела Събева/

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева/