ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ: /п/

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“,

ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ НА КМЕТ СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-61/ 04.02.2019г.

/ИНЖ. АПОСТОЛ ШОПОВ/

 

                                                  ПРОТОКОЛ

Днес, 08.02.2019 г. /осми февруари две хиляди и деветнадесета година/, в 10.45 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-34/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), за определяне на ползвател на място за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПХБС-18Д-06, с обхват на зоната следните административни адреси, а именно: ул. „ Одеса“ № 2, 4, 6, 8, 10, ул. „Георги Кондолов“ № 33, 35, 37, 39, 43, ул. „Петър Васков“ № 21, 23, 25, 27, в следния състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

  1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
  2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
  3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
  4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

и проведе теглене на жребий  по ред, определен от Кмета на район „Южен“, между класираните участници с еднакъв брой точки.

 

  1. За място № 17 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Борислава Илиева Ропова  / Заявление с вх. № 19Ю-П-380/18.01.2019 г.  /     –              19 точки

Димитър-Пресиян Фердинандов Милев / Заявление с вх. № 19Ю-П-3811/18.01.2019 г. / –      19 точки

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“  и двамата участници не се явиха. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути нито един от участниците не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 17 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и го прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Борислава Илиева Ропова.

Борислава Илиева Ропова  е участникът, който се определя за ползвател на място № 17 по одобрената план – схема.

С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване на място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена съгласно Заповед № 19Ю-РОА-34/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

Борислава Илиева Ропова / Заявление с вх. № 19Ю-П-380/18.01.2019 г.  /         за място № 17;

   II. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

КОМИСИЯ:

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/ 

Членове:

  1. /п/

/ Елена Абрашева /

  1. /п/

/арх. Мануела Сарнук /

  1. /п/

/ инж. Стела Събева /

  1. /п/

/ инж. Мая Ташева /