ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ №73А,  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

ОДОБРЯВАМ: /п/

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“,

ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ НА КМЕТ СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № 19Ю-РОА-61/ 04.02.2019г.

/ИНЖ. АПОСТОЛ ШОПОВ/

 

                                                  ПРОТОКОЛ

Днес, 08.02.2019 г. /осми февруари две хиляди и деветнадесета година/, в 10.00 часа, се събра Комисията, назначена със Заповед № 19Ю-РОА-25/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП)  за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПВСЮ-27-06 с обхват на зоната: следните административни адреси, а именно:  ул. „Васил Ихчиев“ № 42, 44, 46, 48 (блок 1552), в следния състав:

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;
 2. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 3. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 4. инж. Мая Ташева – гл. инспектор СД;

и проведе теглене на жребий, по ред определен от Кмета на район „Южен“, между класираните участници с еднакъв брой точки.

 1. За място № 12 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Георги Маринов Рундешки / Заявление с вх. № 19Ю-П-489/24.01.2019 г./    –           19 точки

Галина Алексиева Айваз / Заявление с вх. № 19Ю-П-293/16.01.2019 г. /    –              19 точки

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Георги Маринов Рундешки. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Галина Алексиева Айваз не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 12 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Георги Маринов Рундешки.

Георги Маринов Рундешки е участникът, който се определя за ползвател на място № 12 по одобрената план – схема.

 1. За място № 15 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Мария Наскова Игнатова / Заявление с вх. № 19Ю-П-330/17.01.2019 г. /   –              19 точки

Симеон Атанасов Вълчев / Заявление с вх. № 19Ю-П-401/18.01.2019 г./ –                 19 точки

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Симеон Атанасов Вълчев. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Мария Наскова Игнатова не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 15 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик  името на изтегления участник, което е Мария Наскова Игнатова.

Мария Наскова Игнатова е участникът, който се определя за ползвател на място № 15 по одобрената план – схема.

 1. За място № 23 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Красимир Милков Манолов / Заявление с вх. № 19Ю-П-488/23.01.2019 г. /   –           19 точки

Михаил Стефанов Михайлов / Заявление с вх. № 19Ю-П-288/26.01.2019 г. /  –           19 точки

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви единият участник – Красимир Милков Манолов. Другият участник Михаил Стефанов Михайлов не се яви, но вместо него се яви като негов представител- съпругата му Иванка Кръстева Михайлова.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Михаил Стефанов Михайлов. Михаил Стефанов Михайлов, представляван от Иванка Кръстева Михайлова, е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 23 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Иванка Кръстева Михайлова  – представител на Михаил Стефанов Михайлов, изтегли един от пликовете, отвори го, показа и прочете от листчето в изтегления плик името на изтегления участник, което е Красимир Милков Манолов.

Красимир Милков Манолов е участникът, който се определя за ползвател на място № 23 по одобрената план – схема.

         С оглед на гореизложеното, Комисията

РЕШИ:

 I. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен“, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване на място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок от 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 19Ю-РОА-25/15.01.2019 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:

1. Георги Маринов Рундешки / Заявление с вх. № 19Ю-П-489/24.01.2019 г./ за място № 12;

2. Мария Наскова Игнатова / Заявление с вх. № 19Ю-П-330/17.01.2019 г. /       за място № 15;

3. Красимир Милков Манолов / Заявление с вх. № 19Ю-П-488/23.01.2019 г. / за място № 23;

II. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/    

/инж. Чавдар Митовски/

Членове:  

 1. /п/

/ Елена Абрашева /

 1. /п/

/арх. Мануела Сарнук /

 1. /п/

/ инж. Стела Събева /

 1. /п/

/ инж. Мая Ташева /