ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

П  Р  О  Т  О   К  О  Л    № 1

           Днес, 11.01.2019 год., в 14,00 часа, във връзка с обявения конкурс за избор на  длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“ и в изпълнение на  Заповед №  48-РOA-687 от 27.12.2018 г. на Кмета на район “Южен” – Община Пловдив,  се събра комисия в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Милушев  – Заместник-кмет

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Дафинка Йорданова – Директор на детска ясла „Патиланци“;
 2. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт;
 3. Ваня Илиева – Старши експерт ЗСД;
 4. Рена Караколева – Главен специалист ЧР

 

І. Съгласно чл. 16 от ВППНП  и  ПРЮ 6.2.03 от  ISO 9001:2008 на район “Южен” комисията се събра и се запозна с длъжностната характеристика за обявената длъжност,  както и с подадените документи.

І.1. Нормативните изисквания за заемане на длъжността са:

 1. Завършено висше образование по специалност „Медицинска сестра“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“ и/или еквивалентни специалности – „Инструктор по хранене“ или „Медицинска сестра – диетолог“, съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба № 26/ 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях и § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби на същата наредба;

Б/ Допълнителни изисквания:

 • познаване на нормативната уредба;
 • компютърна грамотност;

– с предимство се ползват кандидатите с минимален професионален опит от 1 /една/ година;

ІІ. Съгласно чл. 7.1. от ВППНП, конкурсната процедура да се проведе чрез подбор по документи и събеседване.

Има подадени 3 /три/ комплекта документи, както следва:

 1. АНАСТАСИЯ ЛАЗАРОВА КОСТАДИНОВА, заявление с вх.№ 48-П-5349/28.12.2018 г.

2.1. Лицето е завършило, както следва:

– Медицински университет, гр. Пловдив, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните“

 1. ДЕНИЦА ВАСИЛКОВА ДОБРЕВА, заявление с вх.№ 19Ю-П-73/07.01.2019г.

4.1. Лицето е завършило, както следва:

– Медицински университет, гр. Пловдив, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните“

 1. РУМЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА, заявление с вх.№19Ю-П-165/10.01.2019г. 5.1. Лицето е завършило, както следва:

–   Висш медицински институт, гр. Пловдив, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалност „Здравни грижи“;

– Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „Психология“;

 

№ по ред  

Име, презиме и фамилия

 

Отговаря ли на изискванията за заемане на длъжността

 

Резултат

Образо-вание Специ-алност Доп. изисквания Проф. опит
1. Анастасия Лазарова Костадинова да да да не Допуснат до събеседване
2. Деница Василкова Добрева да да да не Допуснат до събеседване
5. Румяна Йорданова Иванова да да да не Допуснат до събеседване

 

     ІІІ. Въз основа на преценката на представените документи конкурсната комисия реши:

Допуска до събеседване кандидатите:

 1. Анастасия Лазарова Костадинова
 2. Деница Василкова Добрева
 3. Румяна Йорданова Иванова

Кандидатите да се явят на събеседване на 17.01.2019г. от 14,00 часа в заседателната зала на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73а, ет. 2.

Председателят закри заседанието в 14,30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

(Павел Милушев)

ЧЛЕНОВЕ:

 1. /п/

(Дафинка Йорданова)

 1. /п/

(Елена Абрашева)

 1. /п/

(Ваня Илиева)

 1. /п/

(Рена Караколева)