ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН  „ЮЖЕН“

О  Б  Я  В  А

съгласно Заповед № 48-РОА-687/27.12.2018 г. на Кмета на район „Южен“ – Община Пловдив

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване

за длъжността Директор на детска кухня „Звездичка“ в район „Южен“ – Община Пловдив

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено висше образование по специалност „Медицинска сестра“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“ и/или еквивалентни специалности – „Инструктор по хранене“, или „Медицинска сестра – диетолог“, съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях и § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби на същата наредба;

Б/ Допълнителни изисквания:

 • познаване на нормативната уредба;
 • компютърна грамотност;

–   с предимство се ползват кандидатите с минимален професионален опит от 1 /една/ година;

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската кухня, включително за спазването на нормите за здравословно и диетично хранене при приготвянето на храната.
 2. Представлява детската кухня пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица
 3. Отговаря за провеждането на хигиенния и противоепидемичния режим в детската кухня.
 4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската кухня.
 5. Изготвя щатно разписание на детската кухня.
 6. Отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската кухня.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3, и други);
 5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и носещи предимство на кандидата.

Документите за участие се подават в деловодството на район „Южен“,

 ул. „ Македония“ № 73А, в срок до 16,00 часа на 10.01.2019 г.

Лице за контакти: Ваня Георгиева – Ст. експерт  „Здравеопазване и социални дейности“, тел. 0887453535

Списъкът на допуснатите кандидати до събеседване ще се обяви до 16,00 часа на 14.01.2019 г. на таблото за информация на район „Южен“, ул.“Македония“ 73а и на официалната страница – http://south.plovdiv.bg/.

 

Съпътстващи документи