СЪОБЩЕНИЕ

                     Уведомяваме всички заинтересовани лица, че в публикувания „Регистър на ЗИФП по ОП „Региони в растеж“  2014-2020, получили положителна оценка“ е пропусната сграда с подадено Заявление с вх.№ 6300-1-(1)/30.03.2018 г., район „Източен“, ул. „Жеравна“ №1, 3, брой самостоятелни обекти – 27бр.

Съгласно КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, сградата получава следните точки по отделните критерии:

 

К1 – Наличие на обследване за енергийна ефективност   0
К2 –  Принос към обновяването и развитието на зона за въздействие   0
К3 – Принос към обновяването и развитието на групова културна ценност   0
К4 – Сградата е културна ценност   0
К5 – Брой самостоятелни обекти в сградата   0,45 т.

 

На база получените точки по отделните критерии, сградата получава Общ брой точки – 0,45 т.

 

Процедура за подбор на жилищни сгради по ОПРР0530

Регистър ЗИФП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ отрицателна оценка

Регистър ЗИФП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ положителна оценка