ОБЩИНА ПЛОВДИВ

       РАЙОН „ЮЖЕН“

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител

и Заповед № 48-РОА-663 от 30.11.2018 г. на Кмета на район „Южен”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси“ в дирекция КАО при следните изисквания:

І. Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:

А) Нормативни изисквания:

 1. Образование: бакалавър, специалност– човешки ресурси, публична администрация, стопанско управление или еквивалентни специалности.
 2. Минимален професионален стаж (трудов и/или служебен) – 2 (две) години или придобит ІV младши ранг.

Б) Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Аналитична, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен).

ІІ. Описание на длъжността:

 1. Подготвя и актуализира проектите за промяна в структурата и числеността на администрацията на район „Южен”.
 2. Разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от районната администрация по дейности.
 3. Изготвя заповеди и договори за назначаване, изменение и прекратяване на служителите в Района.
 4. Организира и провежда конкурси, подбор и назначаване на служители по служебни и трудови правоотношения.
 5. Осигурява методическа и организационна подкрепа на всички дейности по разработването и актуализирането на длъжностните характеристики.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 720.00 лева. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

 1. Кандидатите да представят следните документи:
 2. Заявление по образец съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (ДВ бр. 49 от 2012 г.);
 3. Декларация, че кандидатът е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл. и чл. 7, ал. 1 от ЗДСл.);
 4. Копие от документ за завършено висше образование, образователна степен – бакалавър;

4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния стаж или придобития ранг като държавен служител;

 1. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

VІ. Документите се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в деловодството на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73А всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа. Краен срок за подаване: до 16.00 часа на 14.12.2018 г.

VІІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73а и официалната страница на район „Южен“- http://south.plovdiv.bg/.

За информация: тел. 032/276 – 130 – Рена Караколева – Гл. специалист „Човешки ресурси“.