ОДОБРЯВАМ: /П/                                                                   

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

 

П Р О Т О К О Л    № 3  ЗА  ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

За длъжността – Главен експерт „Човешки ресурси“  в дирекция „Комплексно административно обслужване“ в район „Южен“ – община Пловдив

 

             Днес, 30.11.2018 г., в 10.15 часа се събра комисия, назначена със Заповед № 48-РОА-591 от 01.11.2018 г. на Кмета на район „Южен“, за провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси“  в дирекция „Комплексно административно обслужване“ в район „Южен” в състав:

Председател: Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“;

и членове:

  1. Мирослав Дойчев –Директор на дирекция КАО;
  2. Нина Аврамова – началник отдел ГРАО;
  3. Елена Абрашева – главен юрисконсулт;
  4. Рена Караколева – гл. специалист ЧР,

І. Минималният резултат, при който се смята че тестът е издържан, е 24 точки, умножен по коеф. 4 = 96 т. След като резултатът от решаването на теста бе ясен и отразен в Протокол № 2/30.11.2018 г., а именно:

Резултати  спрямо обявени критерии за класацията
Име, презиме, фамилия Резултат от начина по чл. 24, т. 1

(точки)

Точки

(кол. „3”  х Коефициент – 4)

Общ брой точки Класиране
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Красимира Иванова Начева 17 68 68 Не се класира

 

се установи, че кандидатът е постигнал  резултат под минималния.

ІІ. Съгласно определените критерии, за кандидата се получи следният резултат:   Комисията не класира кандидата.

ІІІ.   На основание чл. 38 от НПКДС – /Ако никой от явилите се кандидати не се представи успешно, комисията отразява това в протокола по чл. 34, ал. 3, като конкурсната процедура приключва без класиране/, Комисията предлага на Кмета на район „Южен” – конкурсната процедура да приключи без класиране.

Председателят на комисията закри заседанието в 10,45  часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

Росица Теменугова, Секретар на район „Южен

и ЧЛЕНОВЕ:  1. Мирослав Дойчев, Директор на дирекция КАО: /п/

  1. Нина Аврамова, Началник отдел ГРАО: /п/
  2. Елена Абрашева, Главен юрисконсулт: /п/
  3. Рена Караколева, Гл. специалист ЧР: /п/