З  А  П  О  В  Е  Д 

48-РОА-654

гр. Пловдив, 26.11. 2018 год.

 

На  основание чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, и във връзка с изискванията на Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район “Южен”,

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

І. Определям длъжността: Директор на детска кухня „Звездичка“ в дейност „431  Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ“ в район „Южен”, за конкурсна.

А/ Нормативни изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено висше образование по специалност „Медицинска сестра“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“ и/или еквивалентни специалности – „Инструктор по хранене“ или „Медицинска сестра – диетолог“, съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба № 26/ 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях и § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби на същата наредба;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.

Б/ Допълнителни изисквания:

 • познаване на нормативната уредба;
 • компютърна грамотност;
 • с предимство ще се ползват кандидатите със специалност „Здравни грижи“ или „Административен и здравен мениджмънт“, или специализации в областта на храненето на деца от 0 до 3 години.

ІІ. Съгласно чл. 7 от ВППНП, конкурсната процедура да се проведе чрез подбор по документи и събеседване.

ІІІ. Кандидатите да представят следните документи:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено висше образование;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;
 5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и носещи предимство на кандидата.

Документите се подават в деловодството на район “Южен”, ул. „Македония“ № 73 А, в срок до 16,00 часа на 12.12.2018 год.

ІV. Назначавам комисия за допускане на кандидатите и провеждане на конкурса в състав:

Председател: Павел Милушев – Заместник-кмет на район „Южен“

Членове:

 1. Дафинка Йорданова – Директор на детска ясла „Патиланци“;
 2. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт;
 3. Ваня Илиева – Ст. експерт ЗСД;
 4. Рена Караколева – Гл. специалист ЧР.

Резервни членове:

 1. Севдалина Цветкова – Гл. юрисконсулт;
 2. инж. Евтимия Първанова – Н-к отдел ЕЗОСД.
 3. Конкурсната комисия да обяви списъка с класираните кандидати за събеседване до 16,00 часа на 14.12.2018 г. на таблото за информация на район „Южен”, ул. „Македония“ 73А и на официалната страница на район „Южен” – http://south.plovdiv.bg/.

VІ. Възражения за решенията на комисията се подават до Кмета на район „Южен“ в тридневен срок от датата на обявяване на Протокола.

VІІ. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се представи на разположение на всеки кандидат от г-жа Рена Караколева – Гл. специалист  “Човешки ресурси”.

Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

С настоящата заповед да бъдат запознати Председателят и членовете на конкурсната комисия.

 

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ    /п/

Кмет на район „Южен“

 

Съгласувал:

Елена Абрашева   /п/

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:

Рена Караколева    /п/

Гл. специалист “Човешки ресурси”