Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3

 

О Б Щ И Н А   П Л О В Д И В  –  Р А Й О Н  “Ю Ж Е Н”

 

П Р О Т О К О Л    № 1  ЗА  ДОПУСНАТИ  И  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

За длъжността – Главен експерт „Човешки ресурси“  в дирекция „Комплексно административно обслужване“ в район „Южен” – община Пловдив

 

Днес, 15.11.2018 г. в 9,00 часа, комисия назначена със Заповед № 48-РОА-591 от 01.11.2018 г. на Кмета на район „Южен“ за допускане и провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси“  в дирекция „Комплексно административно обслужване“ в район „Южен” в състав:

Председател: Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“;

и членове:

 1. Мирослав Дойчев –Директор на дирекция КАО;
 2. Нина Аврамова – началник отдел ГРАО;
 3. Елена Абрашева – главен юрисконсулт;
 4. Рена Караколева – гл. специалист ЧР,

 

проведе заседание при следния дневен ред:

­І. Разглеждане на постъпилите документи от кандидатите за конкурсната длъжност;

ІІ. Допускане на кандидатите до участие в конкурса;

ІІІ. Насрочване на дата за провеждане на теста;

ІV. Определяне на критерии за оценка на теста;

 1. Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса.

 

По т. І – Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 9 и чл. 11 от НПКДСл. и изготвиха следната таблица за преценка на кандидатите.

 

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление по образец съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (ДВ бр. 49 от 2012 г.);

1.2. Декларация, че кандидатът е български гражданин, е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл и чл. 7, ал. 1 от ЗДСл);

1.3. Копие от документ за завършено висше образование, образователна степен – „Бакалавър“;

1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния стаж или придобития ранг като държавен служител;

1.5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

 1. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2.1. Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:

2.1.1. Завършено висше образование, степен – бакалавър, специалност – човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности;

2.1.2. Минимален професионален стаж (трудов и/или служебен) – 2 /две/ години или придобит  ІV младши ранг.

2.2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.2.1. Аналитична, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен).

 

№ по ред Име, презиме и фамилия на кандидата Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността Основание за недопускане
1 ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА КЕНДЕВА да да не
2 ХРИСТИНА ДИАНОВА ЙОНЧЕВА не не да
3 НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА ТОЛЕВА не не да
4 КРАСИМИРА ИВАНОВА НАЧЕВА да да не
5 ГАЛИНА ТОДОРОВА МАРКОВА не не да
6 МАРИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА не не да
7 МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА не не да
8 ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА МИХАЙЛОВА не не да
9 АНА КРЪСТЕВА БОЙЧЕВА-ДИМЧЕВА не да да
10 СТОЯН НИКОЛАЕВ БИМБАШЕВ не не да
11 НИКОЛЕТА ЙОРДАНОВА ЩЕРЕВА не не да
12 ВАНЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА не не да
13 МАРИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА не не да

 

ІІ. Въз основа на преценката на представените документи конкурсната комисия реши:

А) Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА КЕНДЕВА;
 2. КРАСИМИРА ИВАНОВА НАЧЕВА.

 

Б) Не се допускат до конкурс следните кандидати

 

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
1. ХРИСТИНА ДИАНОВА ЙОНЧЕВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности.
2. НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА ТОЛЕВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности.
3. ГАЛИНА ТОДОРОВА МАРКОВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
4. МАРИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности.; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
5. МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
6. ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА МИХАЙЛОВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности.; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
7. АНА КРЪСТЕВА БОЙЧЕВА-ДИМЧЕВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи;
8. СТОЯН НИКОЛАЕВ БИМБАШЕВ чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности.;
9. НИКОЛЕТА ЙОРДАНОВА ЩЕРЕВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.1.  от Заповедта – не отговаря на изискването за завършено висше образование –специалност човешки ресурси, икономика или еквивалентни специалности.; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
10. ВАНЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи; Съгласно т. ІІ.2.  от Заповедта не е представил документ, който до доказва професионален опит – 2 години и/или придобит ІV младши ранг.
11. МАРИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА чл. 20, ал. 1 от НПКДСл.- не са представени всички необходими документи;

 

ІІІ. Допуснатите до участие в конкурса кандидати, трябва да се явят за решаване на тест на 30.11.2018 г. от 09,00 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а – заседателна зала (2-ри етаж).

 

ІV. Конкурсната комисия да изготви три варианта на тест. Всеки вариант да включва – 30 (тридесет) въпроса, свързани с административното обслужване на служителите в областта на човешките ресурси, с административната, организационна и информационна дейност по отношение на човешките ресурси.

 1. Брой на въпросите в теста – 30 (тридесет);

1.1. Всеки въпрос има само по един верен отговор;

1.2. Всеки верен отговор носи по 1 точка;

1.3. Липса на отговор и грешен отговор – не носят точки;

1.4. Тестът се анулира при:

1.4.1. Поставянето на знаци и/или всякакви отбелязвания по теста извън ограждането на 1 (един) верен отговор за всеки въпрос.

1.4.2. Ограждането на повече от един отговор на въпрос.

1.5. Минималният резултат, при който се смята че тестът е издържан, е 24 точки.

1.6. Определя продължителност за решаване на теста – 45 (четиридесет и пет) минути.

1.7. По време на решаване на теста не се разрешава ползване на нормативни материали.

 

По т. V. – Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса

За теста – коефициент  4 и

За интервюто – коефициент – 5

 

Председателят на комисията закри заседанието на комисията в 11,30 часа.

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

Росица Теменугова, Секретар на район „Южен“

 

 

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. /п/

Мирослав Дойчев, Директор на дирекция КАО

 

 1. /п/

Нина Аврамова, Началник отдел ГРАО

 

 1. /п/

Елена Абрашева, Главен юрисконсулт

 

 1. /п/

Рена Караколева, Гл. специалист ЧР

 

 

Съпътстващи документи