Изх.№ 48-П-4298/01.11.2018г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

 ДО

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

УЛ. „СЛАВЕЕВИ ГОРИ“ № 54, ЕТ.5, АП.14

ГР.ПЛОВДИВ

 УВАЖАЕМИ Г-Н ПОПОВ,

Уведомяваме Ви, че на 06.02.2018 г. Ви е съставен Акт за установяване на задължение по Разрешение № 502820/25.01.2016г. за ползване на терен общинска собственост за  поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС по чл. 56 от ЗУТ.

В 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в административната сграда на район „Южен“ на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73а и публикуването му на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg, съгласно чл.32, ал.4 от ДОПК, следва да се явите при инж. Чавдар Митовски – орган по приходите в район „Южен“  в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр.Пловдив, ул.“Македония“ № 73А, ет.2, стая 8, в работен ден от 8.30 до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по Разрешение № 502820/25.01.2016 г. за ползване на терен общинска собственост за  поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС по чл. 56 от ЗУТ.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, Акт за установяване на задължение по Разрешение № 502820/25.01.2016 г. за ползване на терен общинска собственост за  поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС по чл. 56 от ЗУТ, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

С уважение,

 ИНЖ. ЧАВДАР МИТОВСКИ      /п/

Гл. инспектор СД  и орган по приходите в

 „Южен“ – Община Пловдив

 

Дата на поставяне на съобщението на  информационното табло /дата на публикуване на съобщението на интернет страницата на район „Южен“:  четвъртък 01.11.2018г.

Поставил съобщението- инж. Чавдар Митовски – орган по приходите в район „Южен …/п/….

 

Дата на сваляне на съобщението от  информационното табло /дата на сваляне на  съобщението от интернет страницата на район „Южен“:  ………………………………………….

Свалил съобщението – инж. Чавдар Митовски – орган по приходите в район „Южен ……………