Изх.№ 48-П-4296/01.11.2018г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

 ДО

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

УЛ. „ЙОРДАН КОВАЧЕВ“ № 8,ет.4,ап.25

ГР.ПЛОВДИВ

 УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

Уведомяваме Ви, че на 06.02.2018г. Ви е съставен Акт за установяване на задължение по Разрешение № 501686/18.11.2014г. за ползване на терен общинска собственост за  поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС по чл. 56 от ЗУТ.

В 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в административната сграда на район „Южен“ на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73а и публикуването му на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg, съгласно чл.32, ал.4 от ДОПК, следва да се явите при инж. Чавдар Митовски – орган по приходите в район „Южен“  в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр.Пловдив, ул.“Македония“ № 73А, ет.2, стая 8, в работен ден от 8.30 до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по Разрешение № 501686/18.11.2014г. за ползване на терен общинска собственост за  поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС по чл. 56 от ЗУТ.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, Акт за установяване на задължение по Разрешение № 501686/18.11.2014г. за ползване на терен общинска собственост за  поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС по чл. 56 от ЗУТ, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

С уважение,

 ИНЖ. ЧАВДАР МИТОВСКИ       /п/

Гл. инспектор СД  и орган по приходите в

 „Южен“ – Община Пловдив

Дата на поставяне на съобщението на  информационното табло /дата на публикуване на съобщението на интернет страницата на район „Южен“:  четвъртък 01.11.2018г.

Поставил съобщението- инж. Чавдар Митовски – орган по приходите в район „Южен …/п/.

 

Дата на сваляне на съобщението от  информационното табло /дата на сваляне на  съобщението от интернет страницата на район „Южен“:  ………………………………………….

Свалил съобщението – инж. Чавдар Митовски – орган по приходите в район „Южен ……………