Изх.№ 48-П-4293/01.11.2018г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

ДО

БЛАГОВЕСТА ТОДОРОВА КЪНЧЕВА

УЛ.“КУКУШ“ № 21, ЕТ.6, АП.21

ГР.ПЛОВДИВ

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КЪНЧЕВА,

Уведомяваме Ви, че на 31.05.2018 г. Ви е съставен Акт за установяване на задължение по Разрешение № 502703/30.03.2016г. за ползване на терен общинска собственост за  поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС по чл. 56 от ЗУТ.

В 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в административната сграда на район „Южен“ на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73а и публикуването му на интернет страницата на район „Южен“ – www.south.plovdiv.bg, съгласно чл.32, ал.4 от ДОПК, следва да се явите при инж. Чавдар Митовски – орган по приходите в район „Южен“  в административната сграда на Район „Южен“ – Община Пловдив, на адрес: гр.Пловдив, ул.“Македония“ № 73А, ет.2, стая 8, в работен ден от 8.30 до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по Разрешение № 502703/30.03.2016г.за ползване на терен общинска собственост за  поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС по чл. 56 от ЗУТ.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, Акт за установяване на задължение по Разрешение № 502703/30.03.2016г. за ползване на терен общинска собственост за  поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС по чл. 56 от ЗУТ, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

С уважение,      

ИНЖ. ЧАВДАР МИТОВСКИ      /п/

Гл. инспектор СД  и орган по приходите в

 „Южен“ – Община Пловдив

 

Дата на поставяне на съобщението на  информационното табло /дата на публикуване на съобщението на интернет страницата на район „Южен“:  четвъртък 01.11.2018г.

Поставил съобщението- инж. Чавдар Митовски – орган по приходите в район „Южен …/п/….

Дата на сваляне на съобщението от  информационното табло /дата на сваляне на  съобщението от интернет страницата на район „Южен“:  ………………………………………….

Свалил съобщението – инж. Чавдар Митовски – орган по приходите в район „Южен ……………