Изх. № 46-ОП-428

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.536.1027

ПО КК НА ГР. ПЛОВДИВ

/УПИ терен без отреждане,

попадащ в кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-Юг

с устройствени зони, район  „Южен“ /

/ кв.3 по плана на ЮИЗ-ІІІ част – гр.Пловдив/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.62(2) от АПК Ви съобщаваме Заповед №18ОА1470/29.06.2018г. на Кмета на Община Пловдив за поправка на явна фактическа грешка в текстовата и графичната част на Заповед №17ОА752/04.04.2017г., с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФ-Юг с устройствени зони, район “Южен” /кв.3 по плана на кв.ЮИЗ-ІІІ част гр.Пловдив/ като поправката се състои в следното:

  • нанасяне вярната регулация в графичната част на ПУП-ПРЗ и РУП;
  • в текстовата част на заповедта текста „УПИ инфраструктурен коридор“ да се чете „Терен без отреждане“.

Заповед №18ОА1470/29.06.2018г. на Кмета на Община Пловдив е неразделна част от Заповед №17ОА752/04.04.2017г.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр.Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник от  10,15  до  12,00 часа и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.

Гл. специалист:            / П /

/ М.Ставрева /