Съобщение № 47-ЖС-125/14.06.2017 –  20.04.2018 г.

 

ДО: Владимир Димов Колев

ОТНОСНО: жилище на бул. ”Никола Вапцаров”№77, ет. 1, ап.24

           Във връзка с жалби за незаконно строителство – разширение на източен и западен балкони и приобщаването им към съответните стаи – с вх. №47-ЖС-125 от 14.06.2017 и вх. №47-ЖС-125(1) от 19.06.2017, районната администрация Ви е изпратила  писма с изх. №47-ЖС-125(2) от 20.06.2017 и изх. №47-ЖС-125(3) от 12.07.2017. На административен адрес бул. ”Никола Вапцаров”№77, ет. 1, ап.24 са извършени проверки, за което са съставени констативни протоколи с дати 27.07.2017 и 23.03.2018. По време на проверките, от Ваша страна не беше осигурен достъп до вътрешността на апартамента.

На основание чл.223, ал.5, т.2 от ЗУТ Ви правим следното

РАЗПОРЕЖДАНЕ

            В срок от 7 (седем) календарни дни от датата на получаване на настоящото съобщение, а именно на 27.04.2018г. е необходимо да представите в Община Пловдив – район „Южен“: документи за собственост и наличните строителни книжа, относими към по-горе посочения апартамент.

Уведомяваме Ви, че в случай на Ваше неявяване и не представяне на исканите Ви документи, подлежите на санкции съгласно чл. 232, ал.5, т.3 от ЗУТ в размер от 1000лв. до 5000лв. и ще започне процедура за прилагане на чл.225а от ЗУТ.

Настоящото съобщение беше поставено на 20.04.2018 и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, от ДР на ЗУТ.

СЪСТАВИЛИ:

  1. / п / /инж. Л. Славчев/
  2. / п / / Ст. Недялков/
  3. / п / /инж. Н. Павлова/