Изх. № 47-ОП-760/

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

с идентификатор 56784.536.794

бивш кв.4 по плана на ЮИЗ-ІІІ част

кв.26-нов по ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“

ГР. ПЛОВДИВ

                                                                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н  „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на част от кв.26-нов по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“ с устройствени зони район „Южен“, гр. Пловдив, бивш кв.4 по плана на ЮИЗ-ІІІч., гр. Пловдив като на УПИ ХVІІІ-143, производствена и складова дейност  се променя отреждането и се привежда към идентификатора по КК и става УПИ ХVІІІ-536.791, обществено обслужване, производствена и складова дейност,

одобрен със заповед  №18 ОА 270/20.02.2018г. на Кмета на Община Пловдив.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр. Пловдив, чрез район  „Южен“-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район  „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33 на адрес: ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време:

Вторник от  10,15  до  12,00 часа,

Сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист:        /п/

                            / М.Ставрева /