ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

Пловдив, 4004, ул. “Македония” №73А  тел: (032)276 110, факс: (032) 67 41 30,   e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

 

ОДОБРЯВАМ:

КМЕТ НА РАЙОН „ЮЖЕН“

/БОРИСЛАВ ИНЧЕВ/

 

     ПРОТОКОЛ

 

Днес, 07.03.2018 г. /седми март две хиляди и осемнадесета година/ в 10.00 часа, Комисията, назначена със Заповед № 48-РОА-25/15.01.2018 г. на Кмета на район „Южен“, във връзка с чл. 8а, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),  за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план – схема № ПЖКЮ-2-03, с обхват на зоната между: ул. „Братя Шкорпил“, ул. „Димитър Талев“ и ул. „Поручик Въльо Стефов“, със следните административни адреси, а именно:  ул. „Димитър Талев“ № 138, 140, 142 и 144 (блок 1101);  ул.  „Братя Шкорпил“№ 12, 14 и 16 (блок 1102);  ул. „Братя Шкорпил“ № 8 и 10 (блок 1103);  ул. „Поручик Въльо Стефов“ № 1, 3 и 5 (блок 1122);  ул.  „Братя Шкорпил“№ 15 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж ( КОМПЛЕКС „ОАЗИС 3“);

 

Председател: инж. Чавдар Митовски –  гл. инспектор СД;

Членове:

 1. инж. Стела Събева – гл. инспектор СД;
 2. Кристина Гарабитова – гл. инспектор СД;
 3. арх. Мануела Сарнук – ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“;
 4. Елена Абрашева – гл. юрисконсулт;

Проведе теглене на жребий по ред, определен от Кмета на район „Южен“, между класираните участници с еднакъв брой точки.

 1. За място № 9 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Георги Вълчев Чакъров /Заявление с вх. № 48-П-456/19.01.2018 г./  –               18 точки

Васил Костадинов Серафимов /Заявление с вх. № 48-П-499/23.01.2018 г./ –     18 точки

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Васил Костадинов Серафимов. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Георги Вълчев Чакъров не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 9 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Георги Вълчев Чакъров.

Георги Вълчев Чакъров е участникът, който се определя за ползвател на място № 9 по одобрената план – схема.

 1. За място № 13 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Александър Емилов Велков / Заявление с вх. № 48-П-437/18.01.2018 г./          19 точки;

Станимир Крумов Вълчев / Заявление с вх. № 48-П-463/19.01.2018 г               19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Станимир Крумов Вълчев. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Александър Емилов Велков не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 13 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Александър Емилов Велков.

Александър Емилов Велков е участникът, който се определя за ползвател на място № 13 по одобрената план – схема.

 1. За място № 19 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Лъчезар Енев Енков /Заявление с вх. № 48-П-338/16.01.2018 г./                         19 точки;

Валентин Димитров Тюфекчиев /Заявление с вх. № 48-П-496/23.01.2018 г./       19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Лъчезар Енев Енков.  Лъчезар Енев Енков е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 19 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Лъчезар Енев Енков изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Лъчезар Енев Енков.

Лъчезар Енев Енков е участникът, който се определя за ползвател на място № 19 по одобрената план – схема.

 1. За място № 24 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Димитър Тодоров Димитров / Заявление с вх. № 48-П-402/17.01.2018 г. /       19 точки;

Атанаска Маринова Аджарова / Заявление с вх. № 48-П-557/25.01.2018 г./

19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Атанаска Маринова Аджарова. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Димитър Тодоров Димитров не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 24  по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Димитър Тодоров Димитров.

Димитър Тодоров Димитров е участникът, който се определя за ползвател на място № 24 по одобрената план – схема.

 1. За място № 27 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Георги Костадинов Шоков / Заявление с вх. № 48-П-413/17.01.2018 г. /          19 точки;

Алексей Анатолиевич Титов / Заявление с вх. № 48-П-561/25.01.2018 г./        19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Алексей Анатолиевич Титов. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Георги Костадинов Шоков не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 27  по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Алексей Анатолиевич Титов.

Алексей Анатолиевич Титов е участникът, който се определя за ползвател на място № 27 по одобрената план – схема.

 1. За място № 30 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:    Виолета Николова Убинова    / Заявление с вх. № 48-П-465/19.01.2018 г. /     19 точки;

Мария Василиева  / Заявление с вх. № 48-П-490/22.01.2018 г./                         19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Мария Василиева. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Виолета Николова Убинова  се яви.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Мария Василиева.  Мария Василиева е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 30 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Мария Василиева изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Мария Василиева.

Мария Василиева е участникът, който се определя за ползвател на място № 30 по одобрената план – схема.

 1. За място № 39 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Владислав Светославов Чаушев / Заявление с вх. № 48-П- 405/17.01.2018 г. /     19 точки;

Евгени Дончев Генев  / Заявление с вх. № 48-П-556/25.01.2018 г./                        19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Владислав Светославов Чаушев.  Владислав Светославов Чаушев е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 39 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Владислав Светославов Чаушев изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Владислав Светославов Чаушев.

Владислав Светославов Чаушев е участникът, който се определя за ползвател на място № 39 по одобрената план – схема.

 1. За място № 40 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Анка Георгиева Димитрова / Заявление с вх. № 48-П- 399/17.01.2018 г. /            19 точки;

Константин Христов Стефанов  / Заявление с вх. № 48-П-524/23.01.2018 г./       19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Анка Георгиева Димитрова.  Анка Георгиева Димитрова е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 40 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Анка Георгиева Димитрова изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Константин Христов Стефанов.

Константин Христов Стефанов  е участникът, който се определя за ползвател на място № 40 по одобрената план – схема.

 1. За място № 46 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Здравко Атанасов Атанасов   / Заявление с вх. № 48-П- 337/16.01.2018 г. /     19 точки;

Танчо Николов Танчев  / Заявление с вх. № 48-П-476/22.01.2018 г./                 19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Здравко Атанасов Атанасов.  Здравко Атанасов Атанасов   е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 46 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Здравко Атанасов Атанасов изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Здравко Атанасов Атанасов.

Здравко Атанасов Атанасов   е участникът, който се определя за ползвател на място № 46 по одобрената план – схема.

 1. За място № 49 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Фанка Тодорова Тодорова   / Заявление с вх. № 48-П- 329/16.01.2018 г. /         19 точки;

Стефка Александрова Панчова  / Заявление с вх. № 48-П-527/24.01.2018 г./    19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Фанка Тодорова Тодорова.  Фанка Тодорова Тодорова   е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 49 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Фанка Тодорова Тодорова  изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Стефка Александрова Панчова .

Стефка Александрова Панчова  е участникът, който се определя за ползвател на място № 49 по одобрената план – схема.

 1. За място № 54 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Иван Стефанов Григоров  /Заявление с вх. № 48-П- 314/16.01.2018 г. /                   19 точки;

Димитър Костадинов Тепавичаров   / Заявление с вх. № 48-П-455/19.01.2018 г./   19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се яви само единият участник – Иван Стефанов Григоров. Съгласно правилата за провеждане на жребий, публичното заседание се отложи с 10 минути. През тези 10 минути другият участник Димитър Костадинов Тепавичаров   не се яви.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 54  по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Димитър Костадинов Тепавичаров.

Димитър Костадинов Тепавичаров   е участникът, който се определя за ползвател на място № 54 по одобрената план – схема.

 1. За място № 60 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Метин Юсеин Ахмед /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. /                             19 точки;

Павел Даниелов Павлов  / Заявление с вх. № 48-П-312/16.01.2018 г./                       19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Павел Даниелов Павлов.  Павел Даниелов Павлов  е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 60 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Павел Даниелов Павлов изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Метин Юсеин Ахмед.

Метин Юсеин Ахмед е участникът, който се определя за ползвател на място № 60 по одобрената план – схема.

 1. За място № 61 по одобрената план – схема се проведе теглене на жребий между:

Богдана Димитрова Атанасова  /Заявление с вх. № 48-П- 303/16.01.2018 г. /     19 точки;

Тенчо Димитров Колев/ Заявление с вх. № 48-П-439/18.01.2018 г./                    19 точки;

В определения час на публичното заседание в администрацията на район „Южен“ се явиха двамата участници.

Комисията пристъпи към определяне на участника, който ще изтегли жребия.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците. Председателят на Комисията изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е Тенчо Димитров Колев.  Тенчо Димитров Колев е участникът, който се определя да изтегли жребия.

Комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне на ползвател на място № 61 по одобрената план – схема.

В кутията се поставиха два плика с имената на всеки един от участниците.  Тенчо Димитров Колев  изтегли един от пликовете, отвори го, показа и да прочете от листчето в изтегления плик, името на изтегления участник, което е  Тенчо Димитров Колев.

Тенчо Димитров Колев е участникът, който се определя за ползвател на място № 61 по одобрената план – схема.

С оглед на гореизложеното, Комисията

                                                                                        РЕШИ:

 1. ПРЕДЛАГА на Кмета на район „Южен”, Община Пловдив, да издаде Разрешение за ползване за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект за срок до 1 /една/ година на следните лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в зоната, определена, съгласно Заповед № 48-РОА-25/15.01.2018 г. на Кмета на район „Южен“, а именно:
 2. Георги Вълчев Чакъров /Заявление с вх. № 48-П-456/19.01.2018 г./              за място № 9;
 3. Александър Емилов Велков / Заявление с вх. № 48-П-437/18.01.2018 г./     за място № 13
 4. Лъчезар Енев Енков /Заявление с вх. № 48-П-338/16.01.2018 г./         за място № 19;
 5. Димитър Тодоров Димитров / Заявление с вх. № 48-П-402/17.01.2018 г. /   за място № 24;
 6. Алексей Анатолиевич Титов / Заявление с вх. № 48-П-561/25.01.2018 г./  за място № 27;
 7. Мария Василиева / Заявление с вх. № 48-П-490/22.01.2018 г./                      за място № 30;
 8. Владислав Светославов Чаушев / Заявление с вх. № 48-П- 405/17.01.2018 г. / за място № 39;
 9. Константин Христов Стефанов / Заявление с вх. № 48-П-524/23.01.2018 г./   за място № 40;
 10. Здравко Атанасов Атанасов / Заявление с вх. № 48-П- 337/16.01.2018 г. /     за място № 46;
 11. Стефка Александрова Панчова / Заявление с вх. № 48-П-527/24.01.2018 г./  за място № 49;
 12. Димитър Костадинов Тепавичаров / Заявление с вх. № 48-П-455/19.01.2018 г./за място № 54;
 13. Метин Юсеин Ахмед /Заявление с вх. № 48-П- 310/16.01.2018 г. /            за място № 60;
 14. Тенчо Димитров Колев/ Заявление с вх. № 48-П-439/18.01.2018 г./ за място № 61;
 15. Комисията да съобщи настоящия протокол на заинтересованите лица.

 

КОМИСИЯ:

Председател:           /п/    

                   /инж. Чавдар Митовски/

Членове:

 1.             /п/

        / инж. Стела Събева /

 1.                 /п/

     / Кристина Гарабитова /

 1.              /п/

              / арх. Мануела Сарнук /

 1.             /п/

              / Елена Абрашева /