З А П О В Е Д

№ 48-РОА-74

гр. Пловдив, 13.02.2018 г.

             На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лицето Л. Б. Щ. по подаден писмен сигнал, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Севдалина Цветкова – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Екатерина Стефанова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  4. Мариана Кискинова – Главен експерт – отдел ПАК – Областна администрация Пловдив;
  5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  6. Таня Бакалова – Младши инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Красимира Попова – Главен специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ /п/

Заместник-кмет на район „Южен“

оправомощен със Заповед № 48-РОА-70/09.02.2018 г.

на Кмета на район „Южен“

 

Съгласувал: /п/

Севдалина Цветкова

Главен юрисконсулт

 

Изготвил: /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО