Изх. №48 – ОП – 71

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

 

                                                                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание §4, ал. 1 и 3 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме Заповед №18 – ОА – 137/ 25.01.2018 г. за отказ от одобряването на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват кв. 167, 168, 169 и 170, по плана на кв. „Въстанически“-юг, гр Пловдив.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, можете да обжалвате административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд – гр. Пловдив, чрез район  „Южен“ – Община Пловдив.

Проектът е изложен в район  „Южен“, етаж втори, стая № 33,  ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: вторник: от 10,15  до  12,00 часа

                                сряда:  от       13,00  до 15,00 часа

 ДЕНКА ВЕЛКОВА: / п /

Главен специалист „Преписки“