Район „Южен“ – Община Пловдив търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за яслена група в ДГ „Ралица“, в кв. „Коматево“

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Завършено медицинско образование – специалист или бакалавър със следните специалности: медицинска сестра или акушерка;
  2. Минимален професионален опит – не се изисква.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено образование ;
  4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение образец УП -3 и др./.

Документите се подават лично в деловодството на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73а, от 08,30 часа до 17,00 часа.

Лица за контакти:

Ваня Илиева

Младши експерт „Здравеопазване

и социални дейности“

тел: 0887 453 535

ет. 2, стая № 13

 

Тони Христова

Гл. експерт „Човешки ресурси“

тел: 032/276 107

ет. 2, стая № 6