Изх. № 47-ОП-969/ 14.12.2017 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

с идентификатори 56784.536. 641; 721, 642,

участващи в УПИ Трансстрой-Пловдив ЕООД

и ПИ с ИД 56784.536.33; 151,

участващи в УПИ Ивица за високо напрежение

в кв.9 по плана на ЮИЗ-V част

/кв.55 от ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“/

ГР. ПЛОВДИВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

               На основание чл.128, ал.3, ал.5 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ – Община Пловдив е постъпил  проект  за изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ ІІІ-КМ „Рекорд“ Завод 4 ЕООД,  кв.9 по плана на ЮИЗ-V част, попадащ в обхвата на кв.55 от ПУП-ПУР СМФЗ-„Юг“, гр. Пловдив, като се променя действащата и създава нова улична регулация и от кв.55 се образуват нови квартали 55, 63, 64, 65, 66 и 67 и съответно нови урегулирани поземлени имоти,

разгледан  с протокол №38, т.3/01.11.2017 г. на ЕСУТ при Община Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят с проекта /направят писмени възражения, искания и предложения/ до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез район “Южен”-Община Пловдив.

Проектът е изложен в район “Южен”, отдел „ТСУ“, етаж втори, стая № 33 на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив.

Моля, носете документ  за собственост и документ за самоличност.

Приемно време: Вторник от  10,15  до  12,00 часа,

Сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Гл. специалист: / п /

/ т. М.Ставрева /