ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността – Главен юрисконсулт

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

         Съгласно Протокол № 4 от 09.01.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № 47-РОА-649 от 01.12.2017 г. на Кмета на район „Южен”, за допускане и провеждане на конкурса, кандидатът получи следния резултат:

Име, презиме и фамилия Резултат от начина по чл. 24, т. 1

(точки)

Точки

(кол. „2”  х Коефициент 3)

Резултат от интервюто

(точки)

Точки

 (кол. „4” х Коефициент 5)

Окончателен резултат

(точки)

1 2 3 4 5 6
Елена Николаева Абрашева 190 570 147 735 1305

 

На основание чл. 34, ал. 1 от НПКДСл комисията класира кандидата:

Първо място – Елена Николаева Абрашева с 1 305 точки.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи Елена Николаева Абрашева на длъжността Главен юрисконсулт в дирекция „Комплексно административно обслужване“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росица Теменугова

Секретар на район „Южен“

 

Изготвил:

Тони Христова

Гл. експерт ЧР