С П И С Ъ К

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен юрисконсулт

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

 

Въз основа на Протокол № 2 от 29.12.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-649 от 01.12.2017 г. на Кмета на район „Южен“,  реши:

Допуска до интервю кандидата:

Елена Николаева Абрашева – 190 точки.

Допуснатият до участие в конкурса кандидат трябва да се яви на интервю на 09.01.2018 г. от 10,00 часа в сградата на район „Южен“, ул.”Македония” № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

Росица Теменугова

Секретар на район „Южен“

 

Изготвил:

Тони Христова

Гл. експерт ЧР