С П И С Ъ К

НА   НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен юрисконсулт

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

 

Въз основа на Протокол № 2 от 29.12.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-649 от 01.12.2017 г. на Кмета на район „Южен“,  реши:

Не допуска до интервю кандидатите:

  1. Владимир Иванов Лазаров – 145 (сто четиридесет и пет) точки, поради недостатъчен резултат, съгласно критерия за оценяване.
  2. Георги Василев Янчев – 135 (сто тридесет и пет) точки, поради недостатъчен резултат, съгласно критерия за оценяване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

Росица Теменугова

Секретар на район „Южен“

Изготвил:

Тони Христова

Гл. експерт ЧР