УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на заключителната пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0209-С001 „Аз живея независим живот” на район „Южен”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, която ще се проведе на 18.12.2017 г., (понеделник), от 15.00 часа в заседателната зала в административната сграда  на район „Южен“,  ул. „Македония“ No 73A.

Целта на пресконференцията е да запознае обществеността на район „Южен“- община Пловдив с резултатите от изпълнението на дейностите по проекта.

С уважение, /п/

БОРИСЛАВ ИНЧЕВ

Кмет на район „Южен“