С П И С Ъ К

 НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Главен юрисконсулт

в дирекция „Комплексно административно обслужване“

             Въз основа на Протокол № 1 от 12.12.2017 г. конкурсната комисия, назначена със

Заповед № 47-РОА-649 от 01.12.2017 г. на Кмета на район „Южен“,  реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Владимир Иванов Лазаров;
  2. Георги Василев Янчев;
  3. Елена Николаева Абрашева.

 

Допуснатите до участие в конкурса кандидати трябва да се явят на тест на 29.12.2017 г.

от 9,00 часа в сградата на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73А – заседателна зала (2-ри етаж).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:    / п /

Росица Теменугова

Секретар на район „Южен“

Изготвил:  / п /

Тони Христова

Гл. експерт ЧР

Съпътстващи документи