ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

 

За длъжността – Директор на детска кухня „Звездичка“

 

Съгласно Протокол № 2 от 06.12.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 47-РОА-573 от 31.10.2017 г. на Кмета на район   „Южен“, класира кандидатите:

 

Първо място: Пенка Атанасова Костова.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен“ да назначи Пенка Атанасова Костова на длъжността Директор на детска кухня „Звездичка“.

ПАВЕЛ МИЛУШЕВ:  / п /

Председател на конкурсната комисия

 Изготвил:       / п /

Тони Христова

Гл. експерт „Човешки ресурси“