Със  заповед № 47-РОА-651 от 01.12.2017г. от кмета на район „Южен“ – Община Пловдив, е определена зона между ул.„Одеса“, ул.„Георги Кондолов“, ул.„Лазар Маринчешки“ и ул.„Петър Васков“ с обхват за ПИ, със следните административни адреси:

 1. ул. „Одеса“  №№ 2, 4, 6, 8 и 10
 2. ул. „Георги Кондолов“  №№ 33, 35, 37, 39 и 43
 3. ул. „Петър Васков“  №№ 21, 23, 25 и 27

за ползване на място общинска собственост, за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект, по одобрена план-схема № ПВВС-9В 02, със 17 броя места за отдаване, съгласно чл.4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив.

Месечната такса за ползване на  1 място е в размер на 20лв. (с вкл.ДДС).

Срокът за подаване на заявления по образец е от 07.12.2017г. до 21.12.2017г. включително, в диапазона   от 8,30 до 16.30 часа.

Към заявлението се прилагат копия от следните документи:

 1. Документ за самоличност
 2. Нотариален акт или договор за наем на жилище, разположено в сграда, попадаща в зоната на заповедта
 3. Свидетелство за регистрация на МПС
 4. Договор лизинг или наем на МПС
 5. Нотариално заверено пълномощно(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично)
 6. Други документи, на които се позовава заявителя

Заявленията се подават в деловодството на район „Южен“, в административната сграда на ул.„Македония“ № 73А, гр.Пловдив.

В случаите, когато за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект  има повече от един кандидат, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив, изборът на ползвател се извършва въз основа на по-големия сбор  от  точки, получен по следните критерии:

 1. Собствено (на заявителя) леко МПС – 3 т.
 2. Лизингово леко МПС, при сключен договор за лизинг – 2 т.
 3. Наето леко МПС – 1 т.
 4. Постоянен адрес на територията на община Пловдив – 2 т.
 5. Настоящ адрес на територията на община Пловдив – 1 т.
 6. Постоянен адрес на територията на съответния район – 2 т.
 7. Настоящ адрес на територията на съответния район – 1 т.
 8. Постоянен адрес в рамките на зоната по ал.1 – 5 т.
 9. Настоящ адрес в рамките на зоната по ал.1  – 3 т.
 10. Собственик или ползвател на жилището – 2 т.
 11. Наемател на жилището – 1 т.

В случаите, когато на първо место има участници с равен  сбор от  точки, се провежда жребий по ред, определен от кмета на район „Южен“, съгл. чл.8а, ал.4 Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на общинска собственост на територията но Община Пловдив.

За повече информация :

В административната сграда на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А, стая № 8 и на телефони 032/276 104 , 032/276 119 и 032/276 120.